Datum faillissement: 20 juli 2012

Stichting Opleidingsfonds Groothandel Facilitair Bedrijf

Kenmerk: 09.dha.12.554.F.1328.2.20
Insolventienummer: F.09/12/554

Rechter commissaris: mr. A.C.M. Höppener
Rechtbank: Den Haag