Ontwikkeling Braassemerland

Gemeente Kaag en Braassem

Een verouderd glastuinbouwgebied wordt getransformeerd tot een woonwijk van circa 1.150 woningen. Aan de Braassem wordt een schitterende woonwijk gerealiseerd, waarin wonen aan het water een van de belangrijkste elementen is. De bestaande slotenstructuur blijft leidend in de opzet. Het aanleggen van een nieuwe sluis, die de vaarwegen in de polder verbindt met het Braassemermeer, maakt ook onderdeel uit van de opgave.

Vraag van de opdrachtgever

Al voor de financiƫle crisis bestond in de gemeente Kaag en Braassem de wens om het verouderde kassengebied te transformeren naar een modern woongebied. Aanvankelijk was de wens om circa 2.500 woningen te realiseren. De gemeente wilde dit realiseren door middel van actief grondbeleid. De eigendom in het gebied was verspreid over een groot aantal eigenaren. De eigendom diende verkregen te worden met behulp van de wet voorkeursrecht gemeenten en de onteigeningswet. Als sprake was van een serieus zelfrealisatieverweer dienden afspraken gemaakt te worden over kostenverhaal. In de financiƫle crisis van 2008 en later zijn de ambities bijgesteld naar beneden. Het doel was om circa 1.150 woningen te realiseren met behulp van marktpartijen in de vorm van een gezamenlijke grondexploitatie maatschappij.

Bijdrage La Gro

Wij hebben de gemeente actief geadviseerd en bijgestaan bij de ontwikkeling en realisatie. Wij hebben de gemeente begeleid bij de totstandkoming van het eerste bestemmingsplan Braassemerland tot aan de Raad van State. Ook hebben wij de gemeente begeleid bij de totstandkoming van het bestemmingsplan Braassemerland 2019 en grondexploitatieplan. Wij hebben de positie van de gemeente bewaakt en geadviseerd bij de totstandkoming van de GEM vof Braassemerland. Thans zijn wij nog betrokken bij procedures over het grondexploitatieplan en adviseren wij de gemeente in de verhouding die zij heeft met de marktpartijen. De realisatie van het plangebied geschiedt fasegewijs door middel van uitwerkingsplannen. Wij adviseren over deze plannen en begeleiden de gemeente tot aan de Raad van State. In het plangebied zijn onteigeningsprocedures gevoerd die er uiteindelijk toe geleid hebben dat zelfrealisatie ging plaatsvinden overeenkomstig de wensen van de gemeente dan wel tot minnelijke verkoop aan de gemeente. Het aantal procedures is beperkt gebleven.