Wwft

Memorandum inzake de Wwft  

Op basis van de Wwft geldt een wettelijke plicht voor advocaten om bij het verlenen van een aantal in de Wwft beschreven diensten de identiteit van de cliënt voorafgaand aan de dienstverlening te verifiëren en om een cliëntonderzoek uit te voeren. Bij rechtspersonen en andere entiteiten dienen wij dan tevens de identiteit van de Uiteindelijk Belanghebbende vast te stellen (Ultimate Beneficial Owner: UBO). Zogenaamde (voorgenomen of verrichte) ongebruikelijke transacties dienen wij te melden bij de Financial Intelligence Unit van de Nederlandse overheid (FIU-Nederland).

Identificatie, verificatie en cliëntonderzoeksverplichting 

Op grond van de Wwft is indien sprake is van advies en/of bijstand in het kader van in de Wwft beschreven diensten iedere advocaat verplicht de identiteit van zijn cliënt vast te stellen en een cliëntonderzoek uit te voeren,. De identificatie- en onderzoeksverplichting geldt dus niet in alle gevallen. In de praktijk kan echter veelal pas achteraf definitief beoordeeld worden of de verrichte diensten zijn vrijgesteld, terwijl de identificatie, verificatie en het cliëntonderzoek volgens de wet vóór het verlenen van een dienst dient te geschieden en te zijn afgerond.

La Gro heeft – ter voorkoming van onduidelijkheden – ervoor gekozen om de identiteit van al haar cliënten conform de Wwft te verifiëren. Wij zijn bovendien op grond van de Verordening op de advocatuur (Voda) verplicht om ons zo mogelijk bij aanvaarding van de opdracht te vergewissen van de identiteit van de cliënt en tevens van de identiteit van de tussenpersoon die de opdracht namens de cliënt verstrekt.

De wijze waarop identificatie en verificatie van de identiteit dient plaats te vinden is niet wettelijk voorgeschreven. La Gro hanteert de navolgende uitgangspunten, overeenkomstig de Wwft en de richtlijnen van de Orde van Advocaten.

De identiteit van natuurlijke personen wordt geverifieerd door middel van een geldig reisdocument of geldig (Nederlands) rijbewijs. Rechtspersonen worden geïdentificeerd door middel van een uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel, zelfstandig opgevraagd door La Gro. Bovendien wordt de identiteit van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt, door middel van een geldig reisdocument of rijbewijs geverifieerd.
De identiteit van de UBO(‘s) wordt geverifieerd door middel van een uittreksel uit het UBO-register van de Kamer van Koophandel, zelfstandig opgevraagd door La Gro, of (bij buitenlandse rechtspersonen) een vergelijkbare instantie, en/of de opgave door de cliënt d.m.v. ons cliëntidentificatieformulier. 
 
De advocaat is verplicht de kopie van het identiteitsbewijs/het uittreksel c.q. andere bewijsstukken betreffende de identificatie, verificatie en het uitgevoerde cliëntonderzoek te bewaren tot vijf jaar na sluiting van het dossier.

Ongebruikelijke transacties 

Op grond van de Wwft is iedere advocaat verplicht om bij het verlenen van zgn. Wwft-plichtige diensten transacties (of voorgenomen transacties) die mogelijk verband houden met witwaspraktijken, te melden bij FIU-Nederland (www.fiu-nederland.nl). Om te bepalen of een (voorgenomen) transactie mogelijk verband houdt met witwaspraktijken zijn indicatoren vastgesteld. Aan de hand van die indicatoren dient de advocaat te beoordelen of een (voorgenomen) transactie wel of niet gemeld moet worden aan FIU-Nederland. De Wwft verbiedt de advocaat die een melding doet, zijn cliënt daarover in te lichten.

Meer informatie 

Dit memorandum behandelt de hoofdlijnen van de Wwft-materie en blijft daardoor noodzakelijkerwijs enigszins globaal. Als u naar aanleiding van dit memorandum vragen hebt, kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen.