21 december 2020

NOW 3.0 aangepast in december 2020

Per 1 oktober 2020 is de NOW 3.0 ingegaan. Uitgangspunt van de NOW 3.0 was dat de steunmaatregelen langzaamaan werden afgebouwd; minder bedrijven zouden een beroep kunnen doen op het steunpakket uit NOW 3.0. Het werd weer tijd voor ondernemingen om hun eigen broek op te houden, aldus de regering.

Sinds 1 oktober 2020 is de situatie in Nederland (weer) drastisch veranderd. Covid-19 geeft zich nog niet gewonnen en een nieuwe lockdown is inmiddels van kracht. Het ongewijzigd doorvoeren van de NOW 3.0 zou dan ook vergaande gevolgen hebben voor ondernemingen in Nederland.

Aanpassing NOW 3.0

Om die reden is op 9 december 2020 aangekondigd dat de NOW 3.0 wordt gewijzigd. Het kabinet heeft ervoor gekozen om de NOW en de TVL in het eerste kwartaal van 2021 niet af te bouwen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2020. Door het pakket niet af te bouwen, blijft het vergoedingspercentage in het tweede tijdvak van de NOW 3 gelijk aan het vergoedingspercentage uit het eerste tijdvak van NOW 3. Dat betekent dat het maximale vergoedingspercentage 80% van de loonsom bedraagt in plaats van 70%. Daarnaast blijft de loonsomvrijstelling gelijk aan 10%. Ook wordt het minimale omzetverlies om voor de NOW in aanmerking te komen in het tweede tijdvak niet verhoogd naar 30%. Het minimale omzetverlies blijft 20%.

Verduidelijking omzetbegrip binnen de NOW

Gebleken is dat het UWV veel vragen ontvangt over het omzetbegrip binnen de NOW. Daarbij is de centrale vraag steeds: wat is nu wel of geen omzet voor de NOW? Dit is van belang omdat werkgevers voor de vaststelling van NOW 1 het daadwerkelijke omzetverlies moet berekenen.

Het omzetbegrip NOW sluit primair aan bij het jaarrekeningenrecht. Daar is opgenomen dat omzet bestaat uit de inkomsten die toe te rekenen zijn aan de reguliere activiteiten van de onderneming. Voor non-profitorganisaties wordt in plaats van opbrengsten vaak over baten gesproken. Ook hier geldt dat gekeken wordt naar baten die aan de reguliere activiteiten van de organisatie te koppelen zijn. Baten kunnen bijvoorbeeld subsidies, giften, bijdragen vanuit overheidsinstellingen, donaties etc. zijn. Deze worden tot de omzet gerekend als deze voortkomen uit de reguliere activiteiten van de onderneming.

De corona-gerelateerde subsidies zijn een aparte categorie inkomsten. In eerdere communicatie is gezegd dat ‘alle corona-gerelateerde subsidies meegerekend moeten worden in de omzet voor de NOW’. Dat wordt door de regering verder genuanceerd. Voor vijf corona-gerelateerde subsidies, namelijk de Tegemoetkoming vaste lasten (TVL), Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS), Regeling continuïteitsbijdrage zorg, beschikbaarheidsvergoeding OV-bedrijven en Tegemoetkoming sierteelt en voedingstuinbouw, is dat wel het geval. Deze subsidies worden als omzet gezien voor de NOW omdat dit anders tot dubbelfinanciering vanuit het Rijk kan leiden. Ook de eventuele tegemoetkoming die werkgevers ontvangen als zij werknemers uitlenen in het kader van crisisbanen wordt voor de NOW als omzet gezien, wederom met het oog op het voorkomen van dubbelfinanciering vanuit het Rijk.

Er zal op www.rijksoverheid.nl uitleg gepubliceerd worden, waarbij ook een aantal verduidelijkende (reken)voorbeelden wordt opgenomen.

Overige punten

In de Kamerbrief van 9 december 2020, waarin de aanpassing van de NOW 3 is aangekondigd, noemt de regering nog een aantal andere relevante zaken voor werkgevers.

Met het UWV is afgesproken dat ook vangnetters (werknemers die geen werkgever (meer) hebben) die vanwege de quarantaine niet kunnen werken, aanspraak kunnen maken op een Ziektewetuitkering.

Daarnaast benoemt de regering de onwenselijkheid van het toepassen van ‘wachtdagen’ bij thuiszitten. Verlies van inkomen kan een prikkel vormen om bij ziekte toch aan het werk te gaan. De regering vindt dat een onwenselijke prikkel. Het verzoek aan werkgevers is dan ook om daar ‘coulant’ mee om te gaan en waar mogelijk geen wachtdagen toe te passen.

Ook worden compenserende maatregelen verkend, maar tot op heden is er geen passende en praktisch uitvoerbare regeling bedacht waarmee werkgevers gecompenseerd worden voor de loonkosten van een werknemer in quarantaine. De belangrijkste maatregel lijkt te zijn dat de periode van thuisquarantaine wordt verkort (tot in beginsel 5 dagen).

De regering gaat ook cruciale sectoren ondersteunen met tijdelijke coronabanen. Dit plan wordt in een brief voor het kerstreces verder uitgewerkt en daar brengen wij u op een later moment van op de hoogte.

Contact

Heeft u vragen over de NOW of andere steunmaatregelen? Neem contact op met een van onze specialisten van de sectie Arbeidsrecht. Zij staan u graag te woord.

06 juni 2024

Werknemer werkt niet mee aan de re-integratie

In deze 50e aflevering van de podcast bespreken we kort de arbeidsrechtelijke punten uit het hoofdlijnenakkoord van de nieuwe regering. De uitspraak van de week gaat over een zieke werknemer die volgens de werkgever onvoldoende meewerkt aan de re-integratie. Wordt het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst toegewezen? Luister de aflevering voor het antwoord en onze tips.
Bel: 0172-503 250