20 april 2020

NOW-nieuws: mogelijke verruiming toepassing rond concernverhoudingen en seizoenswerk

De Kamerbrief van 10 april 2020 bevestigde dat de NOW een generieke regeling is en daarom geen ruimte biedt voor maatwerk. De regering heeft expliciet vermeld dat de regeling op sommige punten knelt: zo komen sommige ondernemingen die financieel in zwaar weer verkeren niet of nauwelijks in aanmerking voor de NOW.

Over deze knelpunten heeft de Tweede Kamer vorige week gedebatteerd. Op 16 april 2020 zijn door de Tweede Kamer twee moties met betrekking tot de NOW aangenomen, die op punten tot een verruiming van de regeling zouden moeten gaan leiden. De moties zijn nog geen wet, maar mogelijk gaat dat op korte termijn – of bij de verlenging van de NOW-regeling – alsnog gebeuren. Wij verwachten dat de regering in de eerste helft van mei 2020 zal mededelen dat de NOW-regeling met 3 maanden wordt verlengd.

Wij lichten de 2 NOW-wensen van de Tweede Kamer die hebben geleid tot aanvaarde moties kort toe.

Concernverhoudingen

Volgens de huidige NOW wordt de omzetdaling gebaseerd op het hele concern. Als in het concern gezamenlijk geen omzetdaling van 20% wordt geconstateerd, kan geen aanspraak worden gemaakt op de subsidie.

Dit kan tot gevolg hebben dat bedrijven met een groot omzetverlies in specifieke, arbeidsintensieve bedrijfsonderdelen van een concern alsnog van de NOW worden uitgesloten en daarom kiezen voor ontslag van werknemers.

In de motie wordt de regering verzocht om te onderzoeken of de NOW kan worden uitgebreid zodat ook aanspraak kunnen maken:

  • Werkmaatschappijen
  • Autonoom aan het economisch verkeer deelnemende onderdelen van een concern

Minister Koolmees heeft al eerder aangegeven dat aan deze mogelijkheid nadelen verbonden zijn. Zo zou het strategisch gedrag van concerns in de hand werken. Bovendien zou het aan het concern zelf zijn om verantwoordelijkheid te nemen voor de werknemers van concernonderdelen met meer omzetverlies.

Het is daarom de vraag hoe dit zal worden vormgegeven in de regeling, waarbij misbruik zoveel mogelijk wordt voorkomen. Wij houden u uiteraard op de hoogte.

Seizoenswerk

Naast de motie over concernverhoudingen is een motie over seizoenswerk aangenomen. Op grond van de huidige NOW regeling wordt geen rekening gehouden met ondernemingen die de meeste omzet draaien in een bepaalde periode van het jaar. Denk aan kwekers van seizoensproducten of strandtenthouders. Zij zien zich niet alleen geconfronteerd met hoge omzetverliezen, maar moeten ook kosten maken door producten weg te gooien.

De regering wordt in de motie verzocht om op korte termijn te onderzoeken hoe aanvullende maatregelen ingezet kunnen worden voor (structureel) werkbehoud bij organisaties met een seizoenspiek. Hoe dit zal worden opgevangen, is nog niet duidelijk en wordt aan de regering overgelaten.

Tot slot

Wij houden de ontwikkelingen op het gebied van de NOW nauwlettend in de gaten. Wanneer wij meer weten, brengen wij u op de hoogte. Mocht u al vragen hebben over de NOW, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen.

Bel: 0172-503 250