09 november 2020

Ontbreken van een procesbesluit: achteraf repareren?

Als het college van burgemeester en wethouders een gerechtelijke procedure wil voeren, is daarvoor een procesbesluit vereist. Het ontbreken van een procesbesluit heeft tot gevolg dat het college in een procedure niet-ontvankelijk is. In een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) van 22 april 2020 werd ingegaan op het ontbreken van een procesbesluit voor het indienen van incidenteel hoger beroep. Het college heeft het indienen van het incidenteel-hogerberoepschrift achteraf bekrachtigd. Benieuwd wat de Afdeling daarvan vond? Lees dan snel verder.

Wat was er aan de hand?

De termijn voor het indienen van een incidenteel-hogerberoepschrift liep tot en met 5 november 2019. Bij brief van 29 oktober 2019, verzonden op 4 november 2019 werd door het Afdelingshoofd Ruimtelijke Ordening namens het college het incidenteel-hogerberoepschrift ingediend. Het college heeft vervolgens bij besluit van 6 november 2019 het incidenteel hoger beroep bekrachtigd omdat het Afdelingshoofd niet gemachtigd was om het incidenteel hoger beroep in te dienen.

In de uitspraak van de Afdeling van 22 april 2020 werd aangevoerd dat het Afdelingshoofd Ruimtelijke Ordening van de gemeente Veere dat het incidenteel-hogerberoepschrift heeft ondertekend, daartoe niet gemachtigd was. Verder werd aangevoerd dat ook een procesbesluit ontbrak en dat dit gebrek niet achteraf gerepareerd kon worden.

Artikel 160 van de Gemeentewet

In artikel 160, eerste lid, aanhef en onder e van de Gemeentewet is aan het college de bevoegdheid toegekend te besluiten om namens de gemeente, het college of de raad rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, tenzij de raad, voor zover het de raad aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist.

De Afdeling overweegt, onder verwijzing naar eerdere uitspraken, dat op grond van artikel 160, eerste lid, aanhef en onder e van de Gemeentewet voor een rechtsgeldig besluit van het college tot het instellen van hoger beroep de instemming van het voltallige college is vereist, tenzij het college één of meer van zijn leden op grond van artikel 168, eerste lid van de Gemeentewet daartoe heeft gemachtigd. In het laatste geval kunnen één of meer leden van het college instemmen met het instellen van hoger beroep en is instemming van het voltallige college niet vereist.

In de uitspraak van 22 april 2020 stond vast dat er tot 26 november 2019 geen besluit van het college van Veere was tot het instellen van incidenteel hoger beroep. Bij besluit van 26 november 2019 werd het instellen van het incidenteel hoger beroep bekrachtigd. Dit besluit is genomen nadat de termijn voor het indienen van het incidenteel-hogerberoepschrift was verstreken.

Bekrachtiging achteraf?

Volgens de Afdeling maakt de bekrachtiging na het verstrijken van de termijn niet dat het incidenteel hoger beroep alsnog rechtsgeldig is. De Afdeling concludeert dan ook dat binnen de termijn voor het indienen van een incidenteel-hogerberoepschrift door het college geen besluit was genomen tot het instellen daarvan. De Afdeling verklaart het incidenteel hoger beroep van het college niet-ontvankelijk.

Denk Vooruit!

Een procesbesluit is niet alleen vereist voor het instellen van hoger beroep of incidenteel hoger beroep maar ook bijvoorbeeld voor het voeren van civiele procedures. Het ontbreken van een procesbesluit heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid. Zorg er dan ook voor dat tijdig een procesbesluit wordt genomen en voorkom dat bijvoorbeeld het beroep, hoger beroep of incidenteel hoger beroep niet-ontvankelijk is.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met Lizzy Augustinus of een van onze andere specialisten van het Team Overheid. Zij staan u graag te woord.

Auteur
()

Bel Lizzy Augustinus