25 mei 2020

Veranderingen in de woningmarkt: vrije sector minder vrij?

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft onlangs drie maatregelen aangekondigd om de woningmarkt voor zowel starters als mensen met een middeninkomen toegankelijker te maken. Op dit moment worden wetsvoorstellen voorbereid.

Huurverhoging gemaximeerd

Op grond van artikel 7:250 e.v. BW kan de huurprijs op verzoek van de verhuurder één keer per jaar worden verhoogd. Voor sociale huur is de huurverhoging gemaximeerd. In de vrije sector geldt vooralsnog geen maximum. Echter, met de aangekondigde maatregel van minister Ollongren wordt de jaarlijkse huurverhoging in de vrije sector ook gemaximeerd. Net als in de sociale sector wordt de maximale jaarlijkse stijging de inflatie + 2,5 %. Met deze maximering komen huurders in de vrije sector, voor wat betreft de jaarlijkse huurverhoging, niet meer voor verrassingen te staan.

Opkoopbescherming

Daarnaast wordt een wetsvoorstel voorbereid om gemeentes de mogelijkheid te geven om opkoopbescherming in te voeren. Met een dergelijke opkoopbescherming moet worden voorkomen dat betaalbare koopwoningen worden opgekocht door beleggers ten behoeve van verhuur. Voor de situaties waarin aankoop voor verhuur wel gewenst is, krijgen de gemeentes tevens de mogelijkheid om een vergunning af te geven om verhuur wel mogelijk te maken.

Verlenging tijdelijke huurcontracten

Tot de ‘coronaspoedwet’ was het niet mogelijk om een tijdelijk contract te verlengen voor bepaalde tijd. Immers, wanneer huurder met goedvinden van verhuurder na afloop van de huurovereenkomst het gehuurde behoudt, dan wordt de huurovereenkomst op grond van artikel 7:230 BW voor onbepaalde tijd verlengd. De spoedwetgeving ten behoeve van de coronacrisis maakt het mogelijk dat tijdelijke huurcontracten met maximaal drie maanden worden verlengd. Voor nadere informatie over de spoedwetgeving verwijs ik hierbij naar het artikel van mijn collega mw. Joran Tromp.

Verlenging van een huurcontract voor een bepaalde tijd lijkt wenselijk. Immers, de laatste aangekondigde maatregel van minister Ollongren houdt in dat ook na de coronacrisis een tijdelijk huurcontract kan worden verlengd voor bepaalde tijd. Het zou gaan om een verlenging van de huurovereenkomst met één of twee jaar tot een maximumperiode van drie jaar.

Hoe nu verder?

Om bovengenoemde maatregelen mogelijk te maken, worden er op dit moment wetsvoorstellen voorbereid. Het is derhalve nog onduidelijk wanneer de maatregelen van kracht worden en wat de precieze wetgeving uiteindelijk zal zijn. Wij houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen, schroom dan niet om contact op te nemen met onze huurrechtspecialisten.

Bel: 0172-503 250