16 oktober 2017

Aanbestedingsrecht: a fairy tale

Derden kunnen klagen over de gang van zaken bij een aanbesteding. Dat recht is echter niet onbeperkt in tijdsduur. Zie artikel 4.15 Aanbestedingswet.

Er was eens

‘.. een gemeente in het zuiden van het land, die een mooie kerstmarkt wilde organiseren.

De boze concurrenten waren het daar echter niet mee eens en begonnen de strijd. ..’

Overheidsopdrachten

Op grond van het Aanbestedingsrecht is een aanbestedende dienst gehouden om onder andere de eisen aan een opdracht eenduidig, objectief en transparant op te stellen, zodat het voor iedere gegadigde en inschrijver duidelijk is wat er wordt gevraagd en geëist.

Na gunning van de opdracht moet de Aanbestedende dienst zich ook aan de eerder gestelde eisen houden. Hetzelfde geldt voor de opdrachtnemer. Dat is alleen anders in de uitzonderingsgevallen zoals genoemd in artikel 2.163a e.v. van de Aanbestedingswet (Aw).

Uitzonderingen heten niet voor niets zo. De voorwaarden voor de uitzonderingen worden dan ook beperkt, limitatief, uitgelegd.

Als er niet toegestane aanpassingen/wijzigingen in de opdracht worden aangebracht, ook wel genaamd wezenlijke wijzigingen (artikel 2.163g Aw), dan moet de opdracht in principe opnieuw door een aanbesteding in de markt worden gezet. Dat kan allerlei complicaties opleveren, bijvoorbeeld als een opdracht al deels is uitgevoerd.

Rechtsbescherming

Belanghebbenden bij een Aanbesteding hebben op verschillende momenten gelegenheid om vragen te stellen en om te klagen over de stukken of gang van zaken: bij de inlichtingen, na selectie voor inschrijving en na de gunning.

Voor de periode na gunning van de opdracht is in principe sprake van een vervaltermijn. Als je niet tijdig een Kort Geding aanhangig maakt om te klagen, dan heb je als belanghebbende je recht verspeeld om de (voorgenomen) opdracht in rechte aan te tasten.

Afhankelijk van de wijze waarop een (voorgenomen) opdracht vooraf (niet) bekend gemaakt is, varieert de termijn waarbinnen een gegadigde iets moet doen: minimaal 20 dagen (artikel 2.127 Aw), 30 dagen (artikel 4.15 lid 2 sub a Aw) of 6 maanden (artikel 4.15 lid 2 sub b Aw).

En toen

‘.. kwam de rechter en blies het sprookje uit. ..’

De procedure

In een zaak voor de Rechtbank Limburg had een partij geklaagd over schending van de eisen bij de aanbesteding. De aangevochten opdracht was gegund op 16 juni 2016. De procedure was echter door de concurrent pas ingesteld op 7 september 2017.

De rechter oordeelde daarop dat de procedure te laat was ingesteld en dat vernietiging van de overeenkomst met de gemeente dus niet meer mogelijk was (nog los van de vraag of de klacht wel terecht was) gezien artikel 4.15 Aw. De rechter verwees daarbij naar een uitspraak van de Hoge Raad van vorig jaar met gelijke strekking (ECLI:NL:HR:2016:2638).

Contracten-/verbintenissenrecht

Dat staat los van de mogelijkheid dat partijen bij een overeenkomst gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst kunnen aangeven dat de andere partij zich niet aan de overeenkomst houdt en dus toerekenbaar tekort schiet. Als dat standpunt correct is, dan kan de klagende partij de andere partij in principe ook dwingen om de overeenkomst alsnog naar behoren na te komen (omdat anders mogelijk sprake is van een wezenlijke wijziging, zie hiervoor). Daar ging deze procedure echter niet over, omdat een derde de klager was.

Details

Wilt u de uitspraak zelf lezen: zie Rechtbank Limburg, 10 oktober 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:9783.

Epiloog

‘.. Dat jaar werd de kerst in die mooie stad in het zuiden nog uitbundiger gevierd dan anders. ..’

Ten slotte

Hebt u vragen over aanbestedingsrecht, aanneming van werk of bouwrecht? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met mr. Niek Hoogwout. Hij staat u graag te woord.

 

Auteur
Mr. H.N.T. (Niek) Hoogwout

Advocaat & Partner

Bel Niek Hoogwout