12 september 2020

Aanbestedingsrecht: wat moet je nou?!

Bij een aanbesteding moet helder zijn welke eisen worden gesteld, hoe wordt getoetst of een inschrijver voldoet aan de eisen en wat het beoogde resultaat is. Achteraf moet aangetoond kunnen worden dat wat van tevoren is bepaald ook daadwerkelijk zo is gebeurd. Dat neemt niet weg dat gegadigden in een zo vroeg mogelijk stadium vragen moeten stellen over mogelijke onduidelijkheden in de aanbestedingsstukken. Doe je dat niet, dan ben je ‘af’.

2e plaats in de aanbesteding

Voor de inhuur van tijdelijk personeel is een aanbesteding uitgeschreven. De omvang van de opdracht is circa € 155 miljoen over 5 jaar. Gunning vond plaats op basis van de beste prijs/kwaliteit, met een verdeling prijs/kwaliteit van 40/60%. Er zijn 2 geldige inschrijvingen ingediend. De als 2e geëindigde inschrijver had de beste score op kwaliteit, maar was iets duurder, en kon zich niet vinden in de uitslag. Een kort geding werd in gang gezet.

Procedure

In kort geding klaagde de als 2e geëindigde inschrijver over haar score voor ‘prijs’. De als 2e geëindigde inschrijver stelde dat de score voor prijs verkeerd berekend was. Dat bleek correct, maar ook met een correcte berekening bleef de aanbieding van de als 2e geëindigde inschrijver hoger dan van de andere aanbieder. De als 2e geëindigde inschrijver heeft dat niet betwist, waardoor de rangorde gelijk bleef.

De als 2e geëindigde inschrijver klaagt er verder over dat pas uit de gunningsmatrix gebleken zou zijn wat het aantal uren was per fase/functiegroep. Geoordeeld wordt dat er van uitgegaan moet worden dat alle in de aanbestedingsstukken genoemde uren, omreken factoren en opslagen fictief waren. Verder wordt geoordeeld dat daarover geen vragen zijn gesteld. Met de in de stukken genoemde uren etc. kan een rangorde worden vastgesteld. Geconstateerd wordt dat de onderlinge verhouding gelijk blijft ongeacht het daadwerkelijke aantal uren, zodat de rangorde ook wat dat betreft gelijk blijft.

Voor wat betreft de beoordeling van de kwaliteit van de inschrijvingen wordt bevestigd, dat er alleen plaats is voor ingrijpen door de rechter als sprake is van een onbegrijpelijke beoordeling en/of procedurele of inhoudelijke onduidelijkheden, waardoor de voorgenomen gunning niet deugt. Dat was echter ook niet aan de orde, zodat de voorgenomen gunning terecht was en de vordering werd afgewezen.

Denk vooruit

Ook al moeten de aanbestedingsstukken glashelder zijn, is dat niet altijd het geval. Stel in dat geval altijd zo snel mogelijk vragen en ga er niet vanuit dat jouw lezing van de stukken correct is. Wees duidelijk in je vragen en geef zo nodig een voorbeeld om je standpunt duidelijk te maken. Blijf vragen stellen totdat het voor jou wel duidelijk is wat bedoeld wordt, omdat je anders mogelijk het verwijt krijgt dat je in de vragenronde niet proactief genoeg was en wellicht geen recht meer hebt om te klagen en je de opdracht misloopt. Dat zou zonde zijn van je inspanningen, kosten en tijd.

Ten slotte

Heeft u vragen over aanbestedingen, architectenrecht, aanneming van werk of bouwrecht? Neem dan vrijblijvend contact op met mr. Niek Hoogwout van het team aanbestedingsrecht!

Auteur
Mr. H.N.T. (Niek) Hoogwout

Advocaat & Partner

Bel Niek Hoogwout