17 september 2019

Algemene voorwaarden; hoe zat het ook alweer?

Regelmatig worstelen leveranciers en afnemers met het vraagstuk van algemene voorwaarden. Alhoewel duidelijk in de wet omschreven, is de wijze waarop het leerstuk in de praktijk uitwerkt niet altijd even helder. Daarom hieronder een voorbeeld en wat handvatten.

Voorbeeld belang algemene voorwaarden

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelde op 18 juni 2019 dat het uitsluiten in algemene voorwaarden van de mogelijkheid om een (huur)overeenkomst voor bepaalde tijd buitengerechtelijk te ontbinden of op te schorten, is toegestaan. Goed nieuws voor de gebruiker van deze voorwaarden dus!

De betreffende bepaling luidde:

“Tenzij partijen daarmee hebben ingestemd of anders zijn overeengekomen is algehele of gedeeltelijke tussentijdse ontbinding van de huurovereenkomst en opschorting van de verplichtingen uit de huurovereenkomst slechts mogelijk met tussenkomst van de rechter”.

De huurder stelde – ondanks deze overeengekomen algemene voorwaarde – wel buitengerechtelijk te mogen ontbinden, omdat hij als consument wegens strijd met de ‘zwarte lijst’ van algemene voorwaarden, de bepaling zou kunnen vernietigen. Het gerechtshof ging daar niet in mee, en overwoog als volgt:

“Artikel 28 van de Algemene Bepalingen sluit een beroep op ontbinding niet uit noch vormt het daarop een inhoudelijke beperking, maar het beperkt uitsluitend de wijze waarop de ontbinding kan worden ingeroepen, namelijk de buitengerechtelijke ontbinding van artikel 6:267 BW wordt uitgesloten. Naar ’s hofs oordeel wordt door deze beperking naar de vorm van de ontbinding het contractuele evenwicht van partijen niet aangetast, aangezien ook [geïntimeerde] als verhuurder de overeenkomst niet buitengerechtelijk kon ontbinden, gelet op het bepaalde in artikel 7:231 BW.

In deze casus ging het niet zozeer om de vraag of de voorwaarden tussen partijen geldig waren overeengekomen, maar over de inhoud. Goed opgestelde voorwaarden zijn in het voordeel van de gebruiker.

In het onderstaande geef ik wat algemene handvatten over het omgaan met algemene voorwaarden.

Handvatten

Algemene voorwaarden zijn van toepassing wanneer dat is overeengekomen. Hoe dat moet gebeuren, is vormvrij.

Bij een geschil rust echter volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad op de gebruiker van algemene voorwaarden de ‘stelplicht en bewijslast’ van het ter hand stellen van de algemene voorwaarden dan wel dat er door de gebruiker op een andere wijze een redelijke mogelijkheid is geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen.

Dat wil zeggen: de gebruiker moet aantonen dat de voorwaarden zijn verstrekt en overeengekomen zijn.

Slaag je daar niet in, kunnen je algemene voorwaarden vernietigd worden en heb je er niets aan. Voorkom dat je met lege handen komt te staan en let op dat de juiste procedure wordt gevolgd!

Meer informatie

Heeft u vragen over algemene voorwaarden? Neem contact op met mr. Thomas Timmers

Bel: 0172-503 250