23 januari 2024

De bescherming van melders onder de Wob/Woo

Melders van bijvoorbeeld integriteitsschendingen, strafbare feiten of radicalisering moeten dat kunnen doen in alle anonimiteit. Het algemeen belang is namelijk gediend met het ontvangen van meldingen. Het zwaarwegende belang van openbaarheid van publieke informatie doet daar niet aan af. Voorgaande volgt uit een uitspraak van 17 januari 2024 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling).

Achtergrond 

Een medewerker van Team Jeugd van de gemeente Maastricht doet een telefonische melding bij het Veiligheidshuis over een vermeende radicalisering van een inwoner. De melding, opgetekend in een e-mail, wordt vervolgens gedeeld met de politie en de AIVD. De inwoner raakt op de hoogte van de betreffende melding en wil concreet weten wie de melder is en wat de aantijgingen aan zijn adres zijn. Hij verzoekt daarom op grond van de voorganger van de Wet open overheid (Woo), de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), om openbaarmaking van deze melding. 

Weigering openbaarmaking 

Het college van burgemeester en wethouders van Maastricht (hierna: het college) weigert de openbaarmaking van deze melding integraal. Naar de mening van het college weegt het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de medewerkers van Team Jeugd en het Veiligheidshuis zwaarder dan het belang van openbaarheid. In deze afweging betrekt het college dat de betrokkenen hebben verzocht om geheimhouding van hun identiteit. Het enkel anonimiseren van de melding is volgens het college geen optie nu de inhoud van de melding blijft te herleiden tot individuele personen. Ook het algemeen belang bij het ontvangen van meldingen, waarvoor anonimiteit noodzakelijk is, laat het college zwaar wegen. 

Oordeel Afdeling 

De Afdeling oordeelt, net als de rechtbank, dat het college de openbaarmaking van de melding heeft mogen weigeren. Het algemeen belang dat melders vrijelijk en zonder vrees voor openbaarmaking naar een bestuursorgaan moeten kunnen stappen met informatie, heeft het college terecht zwaarder laten wegen dan het belang van openbaarheid. Melders moeten volgens de Afdeling erop kunnen vertrouwen dat hun anonimiteit bij het doen van meldingen gewaarborgd blijft. Daarbij heeft het college ook veel waarde mogen hechten aan het feit dat de melder zelf heeft verzocht om geheimhouding van zijn/ haar identiteit. 

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over dit artikel? Neem dan contact op met Jos Pfeifer of een van onze advocaten van team overheid.

Bel: 0172-503 250