06 juni 2023

De positieve invloeden van een sterk ESG-beleid op financiële prestaties

ESG-activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, diversiteit en werknemerstevredenheid, correleren met sterkere financiële prestaties en groei voor particuliere bedrijven. Dat blijkt uit recent onderzoek van Bain & Company en EcoVadis.

ESG staat voor Environmental, Social en Governance. ESG is een rating die bedrijven krijgen op de drie centrale factoren van duurzaamheid en is een onderdeel van de waardering van bedrijven en van belang voor het meten van de duurzaamheid van een belegging. Duurzaamheid in het kader van ESG bestaat naast de milieucriteria als gevolg van klimaatverandering, energietransitie en biodiversiteit uit aspecten gelegen binnen de noemers ‘maatschappij’ en ‘governance’.

Uit het bedoelde onderzoek volgen in elk geval de hieronder genoemde vier correlaties tussen ESG-activiteiten en bedrijfsresultaten van de ESG-leiders.

Als we het hebben over ESG-leiders in het economisch verkeer, bedoelen we ondernemingen die meer hernieuwbare energie gebruiken dan de gemiddelde concurrent, die diverse executive teams, hoger management en bestuurders hebben en die worden erkend vanwege hun hoge niveau van ESG-volwassenheid (arbeidsomstandigheden, loonkloof man/vrouw, inzicht in en toezicht op toeleveranciersketen, diversiteit en inclusie, positie in de maatschappij).

4 genoemde correlaties

  1. Bedrijven met meer vrouwen in het hogere management c.q. het executive team hebben betere financiële resultaten. Bedrijven die in de top 25% van hun sector zitten wat betreft genderdiversiteit in het hogere management of bestuur hebben een jaarlijkse omzetgroei die ongeveer 2 procentpunten hoger ligt dan bedrijven die hierop minder scoren. En de EBITDA-winstmarges[1] van deze bedrijven zijn 3 procentpunten hoger dan bij bedrijven die slechter scoren op diversiteit.
  2. Het gebruik van duurzame, groene en hernieuwbare energie correleert met hogere EBITDA-marges in CO2-intensieve industrieën. In de sectoren op het gebied van grondstoffen, vervoer, transport en grotere industrie hebben bedrijven die meer hernieuwbare energie gebruiken hogere EBITDA-marges.
  3. Bedrijven die zich richten op ethische, milieu gerelateerde en arbeidspraktijken binnen hun toeleveringsketens zijn winstgevender. Deze bedrijven hebben marges die 3 tot 4 procentpunten hoger liggen dan bedrijven die zich niet richten op de ESG-doelstellingen en -beleid van hun leveranciers.
  4. Koplopers op het gebied van ESG hebben een hogere werknemerstevredenheid; bedrijven met de meest tevreden werknemers groeien sneller en zijn winstgevender. Zij hebben een driejarige omzetgroei die tot 5 procentpunten hoger ligt dan die met minder tevreden werknemers en marges die tot 6 procentpunten hoger liggen dan bij achterblijvers. Naast de basisprincipes van een eerlijk loon en een veilige werkomgeving, kunnen de voordelen bestaan uit carrièretraining, geestelijke en lichamelijke gezondheid, opleidingsmogelijkheden, etc.

Op grond van deze correlaties lijkt het voor de hand te liggen om stevige ESG-doelen te stellen en het beleid en strategie hierop in te richten. Het is dan van belang relevante prestatie indicatoren (KPI’s) te formuleren en te volgen en het duurzaamheidsbeleid te verankeren in de managementprocessen. Ook de wijze van rapporteren over en het verschaffen van informatie over de gevolgen van het beleid zijn relevant en dienen controleerbaar en bestendig te zijn en een juiste weergave te zijn van de werkelijkheid (geen greenwashing).

Let wel: correlatie impliceert geen causaliteit of oorzakelijk verband. Correlatie betekent dat er een statistisch verband is tussen variabelen. Causaliteit betekent dat een verandering in de ene variabele een verandering in de andere variabele veroorzaakt.

Vanuit onze expertise op diverse rechtsgebieden en het verstaan van de kunst van helder en duidelijk formuleren, zijn wij bij uitstek in staat ondernemers en bedrijven te helpen hun bedrijfsvoering in te richten in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving (compliance) en best practices, kunnen wij ESG-beleid vorm geven, aanscherpen en beoordelen, adviseren wij over de (verplichte) rapportage en informatieverschaffing over duurzaamheidsdoelstellingen en kijken wij op verzoek kritisch mee naar de interne aangelegenheden zoals verhoudingen op de werkvloer, arbeidsomstandigheden, -verhoudingen en kunnen wij ook op die terreinen advies geven en beleid implementeren.

 

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact op.

 

[1] EBITDA: Earnings Before Interest Taks Depreciations & Amortisation

Auteur
Mr. M.M. (Mathijs) Arts

Advocaat & Partner

Bel: 0172-503 250