27 januari 2021

De Wet elektronische publicaties (WEP) komt er aan!

Bij brief van 14 september 2020 heeft de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties medegedeeld dat de WEP op 1 juli 2021 in werking treedt. Die datum nadert met rasse schreden.

Wat gaat er veranderen?

Een belangrijke vorm van overheidscommunicatie is de algemene bekendmaking, mededeling en kennisgeving van (voorgenomen) besluiten. Verschillende wetten geven sterk uiteenlopende publicatievoorschriften. De publicatie dient deels digitaal plaats te vinden op websites, dient in andere gevallen te geschieden in dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen, terwijl in andere gevallen bestuursorganen hierbij een eigen keuze kunnen maken. Om de toegankelijkheid van deze informatie te vergroten is het nodig dat een en ander gestroomlijnd wordt. Aldus de memorie van toelichting bij de onderhavige wet (Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 35218, nr. 3).

De WEP leidt tot belangrijke wijzigingen in de Bekendmakingswet, maar ook in andere wetten zoals de Algemene wet bestuursrecht, Gemeentewet en Wet ruimtelijke ordening.

De WEP verlangt dat alle wettelijk voorgeschreven bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van (voorgenomen) besluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, worden gedaan in de officiële elektronische publicatiebladen van de openbare lichamen waartoe de bestuursorganen behoren. De publicatiebladen moeten op gestandaardiseerde wijze worden gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl. De burger kan dan via één website kennisnemen van alle voornoemde publicaties.

Voor gemeenten betekent dit concreet dat alle algemeen verbindende voorschriften (verordeningen), beleidsregels en andere besluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, vastgesteld door de raad, B&W of de burgemeester, bekend worden gemaakt door plaatsing in het elektronisch gemeenteblad. Publicatie van een besluitbijlage buiten het elektronisch gemeenteblad is mogelijk als publicatie in het gemeenteblad wegens de aard of de omvang niet mogelijk is. Naast de elektronische bekendmaking geschiedt de terinzagelegging ook op een door het bestuursorgaan aan te wijzen locatie overeenkomstig een vaste gedragslijn. Alle elektronische gemeentebladen worden vervolgens op een gestandaardiseerde wijze ontsloten door een gemeenschappelijke elektronische voorziening (www.officielebekendmakingen.nl).

Het publiceren van het elektronisch gemeenteblad via de eigen website komt te vervallen. Eventuele andere publicaties, zoals de huidige papieren publicaties, kunnen worden voortgezet bij wijze van service. Bij eventuele verschillen tussen de officiële elektronische publicatie en de gedrukte publicatie geeft de elektronische publicatie de doorslag.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met Hans Turenhout of een van onze andere specialisten van Team Overheden. Zij staan u graag te woord.

Auteur
Mr. J.J. (Hans) Turenhout

Advocaat & Partner

Bel Hans Turenhout