06 maart 2023

Do’s en Don’ts bij groene overeenkomsten

Over zogeheten -groene contracten- wordt door journalisten steeds meer geschreven. Zo is de “groene arbeidsovereenkomst” dankzij de recente media-aandacht veel bekender geworden. Ook in de dagelijkse praktijk worden advocaten door hun cliënten in toenemende mate gevraagd om groene contracten op te stellen. Coen Verhaegh geeft in dat kader een aantal do’s en dont’s.

Overwerk belonen met het planten van bomen

Groene aspecten zijn bijvoorbeeld dat er een “groene” component in de contracten zit die beoogt om duurzaamheid te stimuleren door het maken van groene keuzes. Dit komt bij groene arbeidscontracten tot uitdrukking door bijvoorbeeld overwerk – wat eigenlijk niet zo gewenst wordt – (deels) te vergoeden in door de werkgever te planten bomen. Terwijl de werkgever al een groene bank heeft om het salaris te betalen. Verder blinken groene arbeidsovereenkomsten volgens de site Groene Overeenkomst uit in duidelijke taal, “omdat de overeenkomst is gemaakt om te worden begrepen”.

Groene overeenkomsten bij huur en verhuur

In de (vastgoed)praktijk worden wij ook gevraagd om groene overeenkomsten op te stellen. Bij huurovereenkomsten komen we bijvoorbeeld de volgende bepaling over duurzaamheid/green lease tegen:

Partijen onderkennen het belang van duurzaamheid en komen overeen elkaar te ondersteunen in het behalen van de gezamenlijk geformuleerde c.q. te formuleren doelstelling en op regelmatige basis de voortgang te bespreken.

Een ander voorbeeld van groene bepalingen in huurovereenkomsten is die waarbij de verhuurder een “groene” ruimte verhuurt en vastlegt dat de huurder zich conformeert aan die doelstelling en sterker nog daaraan bijdraagt door bepaalde activiteiten te doen of na juist na te laten.

Veel voorkomende ‘groene’ onderwerpen

Onderwerpen die we typisch tegenkomen in groene contracten zijn:

 • de ene contractpartij verwacht/stimuleert groen gedrag van de andere zoals alternatieve beloning (niet in geld/maar in “bomen”);
 • supply chain; de opdrachtgever schakelt alleen groene partijen in en verwacht ook dat haar leveranciers enkel groene partijen in hun supply chain gebruiken;
 • de opdrachtgever bedingt dat de wederpartij zich conformeert aan de “code of conduct” van de opdrachtgever;
 • de supplier moet ook zijn eigen footprint beperken of op een bepaald niveau brengen binnen een bepaalde afgesproken periode;
 • de supplier moet rapporteren over hoe de supplier zelf de door de opdrachtgever te bepalen groene of ESG-doelen bereikt en handhaaft.

Do’s en Don’ts bij groene contracten

Bij het afsluiten en opstellen van groene contracten adviseer ik de volgende do’s en don’ts.[1]

Do’s

 • Maak concrete afspraken over het gewenste duurzame opleveringsniveau en de kwaliteit van het geleverde.
 • Structureer het proces om te komen tot een duurzaam nakomen van de gewenste doelen, met concrete afspraken over onder meer communicatie en het gezamenlijke ambitieniveau.
 • Maak afspraken over het beoogde duurzaamheidsniveau van de geleverde dienst. Maak dit concreet door bijvoorbeeld een label of een uitgebreider certificaat te gebruiken voor het vaststellen van de duurzaamheidsambities.
 • Maak afspraken over de mogelijkheden die partijen moeten hebben om actie te ondernemen als een van beide partijen zich niet aan de afspraken houdt.
 • Maak concrete afspraken over aan wie additionele kosten/subsidies toekomen.
 • Zorg voor concrete afspraken over de vertrouwelijkheid van vergaarde en te vergaren data.

Don’ts

 • Maak geen vage afspraken over zelf geformuleerde standaarden die binnen de discretionaire bevoegdheid van een van de partijen vallen
 • Verzand niet in de ‘traditionele’ aanpak van eigen wensen eerst en het ontgaan van risico’s om een overeenkomst af te sluiten. Houd rekening met het gezamenlijke verduurzamingsbelang.
 • Ga niet direct voor het ‘hoogst haalbare’: Ervaring leert dat dit te complex wordt en dat dit de samenwerking en het uiteindelijke resultaat niet ten goede komt of dat dit het sluiten van een overeenkomst hindert of belemmert.

[1] Ik heb hierbij gebruik gemaakt van de Leidraad Green Lease, Ministerie van BZ en Koninkrijksrelaties.

Contact

Voor meer informatie over het afsluiten en opstellen van groene, vastgoed gerelateerde contracten kunt u contact opnemen met Coen Verhaegh, of een collega in Vastgoedrecht.

Auteur
Mr. C.M.E. (Coen) Verhaegh

Advocaat & Partner