15 november 2021

Downloadboete gedwarsboomd

Afgifte van persoonsgegevens wordt terecht door Ziggo geweigerd in de zaak tegen Dutch Filmworks. De distributeur claimde dat 377 houders van Ziggo-IP-adressen zich schuldig maakten aan het illegaal downloaden van films en eiste de gegevens op om hen te beboeten.

Het arrest

In het arrest Lycos/Pessers heeft de Hoge Raad het arrest van het Gerechtshof Amsterdam bekrachtigd. Het Gerechtshof overwoog hier dat een Internet Service Provider (ISP) de NAW-gegevens van een abonnee die onrechtmatig handelt jegens een derde dient af te geven aan deze derde. Het zou maatschappelijk gezien ongewenst zijn als een derde geen enkele reële mogelijkheid heeft de ISP-houder daarop aan te spreken. Het toetsingskader wat de Hoge Raad hier heeft gehanteerd, is vandaag de dag nog steeds relevant. Dit bleek onlangs opnieuw uit de uitspraak van de voorzieningenrechter in Utrecht in de zaak Dutch Filmworks B.V./Ziggo c.s.

Toetsingskader

De rechter heeft in deze zaak bepaald dat Ziggo de NAW-gegevens van abonnementhouders niet aan Dutch Filmworks (DFW) hoeft af te staan. DFW vorderde deze gegevens omdat de IP-adressen van de abonnementhouders gebruikt zijn bij het illegaal uitwisselen van de film ‘The Hitman’s Bodyguard’ via BitTorrent netwerken. Ziggo weigerde deze gegevens af te staan met een kortgedingprocedure als gevolg. De voorzieningenrechter ging niet mee met het standpunt van Ziggo c.s. dat het toetsingskader uit Lycos/Pessers ‘is ingehaald door de Europese jurisprudentie (Promusicae arrest en Bonnier Audio arrest) waardoor het helemaal niet meer relevant’ is. Het toetsingskader blijft hier het uitgangspunt, waarin de volgende overwegingen centraal stonden.

  • Is het voldoende aannemelijk dat de informatie jegens de derde onrechtmatig en schadelijk is?
  • Heeft de derde een reëel belang bij de verkrijging van de NAW-gegevens?
  • Is het aannemelijk dat er in het concrete geval geen minder ingrijpende mogelijkheid bestaat om de NAW-gegevens te achterhalen?
  • Brengt de afweging van de betrokken belangen met zich mee dat het belang van de derde in dit geval zwaarder dient te wegen?

Op punt a, b en c heeft de rechter geoordeeld in het voordeel van DFW. Uitgangspunt is namelijk dat de abonnementhouders die via een BitTorrent netwerk illegaal downloaden onrechtmatig handelen – in de zin van artikel 6:162 BW – jegens de intellectueel eigendomsgerechtigde. DFW heeft tevens een reëel belang bij het verkrijgen van de gegevens van deze abonnementhouders, om zo daadwerkelijk tegen hen op te kunnen treden. In deze situatie waren er geen minder ingrijpende mogelijkheden om de NAW-gegevens te achterhalen.

Maar dan belandt de rechter bij de laatste overweging; de belangenafweging tussen DFW, Ziggo c.s. en de abonnementhouders. In overweging wordt genomen dat er veel onduidelijkheid bestaat over wat de abonnementhouder boven het hoofd hangt nadat DFW over hun gegevens zou beschikken. Zo is de daadwerkelijke hoogte van het boetebedrag, de samenstelling hiervan en het antwoord op de vraag hoe DFW voor het overige de houders van de IP-adressen tegemoet zal treden niet bekend. De belangenafweging van punt d valt uit in het nadeel van DFW, wat ertoe leidt dat de vordering tot afgifte wordt afgewezen.

Vordering vaker afgewezen

Dit doet de vraag rijzen hoe de (voorzieningen)rechter in vorige gevallen heeft geoordeeld over de (on)rechtmatigheid van het weigeren NAW-gegevens te verstrekken aan een derde. Naar aanleiding van dit kleine onderzoek naar recente jurisprudentie kan de conclusie getrokken worden dat een vordering tot het verstrekken van NAW-gegevens door rechters vaker wordt toegewezen dan afgewezen (11 keer ten opzichte van 3 keer). De vorderingen die afgewezen zijn, zijn dat alle drie om verschillende redenen (zoals het ontbreken van bewijs van de inbreuk enzovoorts) waardoor hier geen lijn uit te trekken valt. Opmerking verdient dat er vanaf medio 2016 geen vorderingen tot het verstrekken van NAW-gegevens meer zijn afgewezen, al hoeft dit niet per se een trend aan te duiden.

Contact

Vragen over intellectueel eigendom? Neemt u gerust contact op met La Gro Advocaten, mr. Benjamin Niemeijer via telefoonnummer 0172-503250 of per e-mail [email protected].
Wilt u in de toekomst op de hoogte worden gesteld van onze artikelen en gratis kennissessies? Schrijf u dan hier in voor onze driemaandelijkse nieuwsbrief.

Auteur
Mr. B. (Benjamin) Niemeijer

Advocaat & Partner

Bel Benjamin Niemeijer