13 augustus 2020

Huurrecht in tijden van Corona

De maatregelen die zijn genomen om het coronavirus in te dammen, hebben veel invloed op de omzet van ondernemers. Zij komen soms in de problemen met de betaling van de huur. Ook particulieren die in financiële problemen komen door de Coronacrisis kunnen hiermee te maken krijgen. Er zijn verschillende maatregelen genomen om huurders tegemoet te treden, maar ook een pragmatische aanpak en goed contact tussen huurder en verhuurder kan in deze uitzonderlijke tijd nodig zijn. Huurrechtexpert Linda Dijkstra geeft een update.

Huur ondernemers opschorten

In het zogeheten ‘corona-akkoord’ tussen vastgoedeigenaren en retailers is het uitgangspunt opgenomen dat ondernemers die te maken hebben met meer dan 25% terugval van de omzet, voor een bepaalde periode de huur voor 50% mogen opschorten. Een uitgangspunt dat in de rechtspraak voorlopig lijkt te worden omarmd. Diverse kortgedingrechters oordeelden bij wijze van voorlopige maatregel dat huurders die werkzaam waren in horeca en in de reisbranche hun huur gedeeltelijk mochten opschorten in de bandbreedte van 25% tot 50%. Dit betekent niet dat uitstel tot afstel hoeft te leiden, het zijn voorlopige maatregelen. Het is uiteindelijk aan de verhuurder en huurder om in overleg tot bindende afspraken komen. Beiden hebben belang bij voortzetting van de huurrelatie, want geen business voor de huurder betekent geen huurinkomsten voor de verhuurder en dan is het voor beide partijen moeilijk rondkomen. Dan maar voor beide partijen ietsje minder, maar wel overleven.

Maatregelen particuliere huur

Ook voor huurders van woonruimte heeft het kabinet een pakket maatregelen getroffen en wordt maatwerk nagestreefd. Tot 1 juni 2020 mochten de deurwaarders geen huisuitzettingen doen. Tenzij er overduidelijke redenen zijn uiteraard, zoals criminele activiteiten of extreme overlast.

Ook aan de tijdelijke woninghuurder werd gedacht. Met ingang van 1 juni 2016 werd voor het eerst echt mogelijk om woningen tijdelijk – voor de duur van twee jaar – te verhuren zonder dat de huurder beschermd wordt door de wet. Hiervan wordt in de praktijk gretig gebruik gemaakt. Maar er klemt een groot risico aan het tijdelijk verhuren van woningen. Het verlengen van een tijdelijke huurovereenkomst kan er toe leiden dat een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd (met bijbehorende stevige huurbescherming) ontstaat. Verhuurders waren dan ook huiverig hun huurders tegemoet te komen. Daarom is de tijdelijke wet ‘Verlenging tijdelijke huurovereenkomsten’ gepresenteerd, waardoor huurovereenkomsten met maximaal drie maanden verlengd konden worden. Echter deze tijdelijke wet is wars van regeltjes en een slippertje is gauw gemaakt, dus of deze wet nu echt de oplossing is?

Pragmatische aanpak

Enkele verhuurders en huurders zullen hun geschillen aan de rechtbank gaan voorleggen voor een definitief oordeel. Ik kijk er met belangstelling naar uit. Hoewel geduld hierbij gepast is: zo’n definitief oordeel was vóór maart 2020 al niet binnen negen maanden te verwachten was, en de doorlooptijd bij de rechtbank is met alle maatregelen niet korter geworden.

Door die doorlooptijd is de vraag dan ook of je er goed aan doet om een geschil uit te procederen of dat je er juist pragmatisch mee moet omgaan. Het is mijns inziens relevanter om op dit moment de vraag te stellen “hoe kunnen wij, verhuurder en huurder, een (tijdelijke) regeling vinden waarbij we de continuïteit van de bedrijfsvoering van elkaar kunnen waarborgen”. Oftewel een pragmatische oplossing, waarbij invulling wordt gegeven aan het beginsel van ‘goed (ver)huurderschap’ en omzien naar elkaar. Een dergelijke benadering geeft meer vertrouwen voor de toekomst van beide partijen.

Denk hierbij aan het verlengen van de huurovereenkomst of het overeenkomen van een soort inloophuur: nu iets minder, straks weer meer. Of op een geheel andere manier elkaar voorthelpen door te investeren in toekomst bestendig pand, bijvoorbeeld in een luchtzuiveringsinstallatie. Gelet op een ‘coronaproof’ bedrijfsvoering in de herfst- en wintermaanden geen overbodige luxe. Kortom, ga het gesprek met elkaar aan, denk om elkaar en denk vooruit!

Huurrecht blijft een dynamisch rechtsgebied. 

Auteur
Mr. L.W.B. (Linda) Dijkstra - Devillers

Advocaat

Bel Linda Dijkstra - Devillers