26 april 2020

NOW-update: individuele werkmaatschappijen kunnen nu ook aanspraak maken op de NOW

Zoals wij eerder al schreven, heeft het kabinet vorige week toegezegd onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor verruiming van de NOW ten aanzien van concernverhoudingen en seizoenswerk. In de Kamerbrief d.d. 22 april 2020 is een concrete regeling voor werkmaatschappijen gepresenteerd op grond waarvan individuele werkmaatschappijen in aanmerking kunnen komen voor een subsidie voor de loonkosten op basis van de eigen omzetdaling (en dus niet op basis van de omzetdaling op concernniveau). Wij lichten deze verruiming toe.

Afwijking voor werkmaatschappijen

De hoofdregel blijft dat eerst op concernniveau wordt bekeken of aan het vereiste van minimaal 20% omzetdaling is voldaan. Wordt hieraan voldaan, dan komt het hele concern in aanmerking voor de subsidie op grond van de NOW.

Alleen indien het concern in zijn geheel minder dan 20% omzetdaling heeft, wordt het voor individuele werkmaatschappijen mogelijk gemaakt om een subsidie voor de loonkosten aan te vragen indien de individuele werkmaatschappij een omzetdaling van 20% of meer heeft (of in het kader van een voorschot verwacht). Daarvoor gelden wel de volgende voorwaarden:

 • de werkmaatschappij moet een eigen rechtspersoonlijkheid hebben. Dat betekent dat onderdelen van rechtspersonen – zoals business units of vestigingen –niet in aanmerking komen voor een subsidie op grond van de NOW, ook indien er zelfstandig wordt deelgenomen aan het economisch verkeer;
 • het concern moet verklaren over 2020 geen dividend of bonussen uit te keren of eigen aandelen terug te kopen tot en met de datum van de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening over 2020 wordt vastgesteld;
 • werkmaatschappijen met 20 of meer werknemers moeten met de betrokken werknemersverenigingen een akkoord sluiten over werkbehoud in de werkmaatschappij. Bij werkmaatschappijen met minder dan 20 werknemers dient dat akkoord met een vertegenwoordiging van werknemers te worden gesloten;
 • indien er sprake van personeels-bv’s is binnen het concern, dan moet worden uitgegaan van de omzetdaling op concernniveau.

Naast deze voorwaarden heeft het kabinet ook controlewaarborgen voorgesteld die weliswaar nog nader zullen worden uitgewerkt maar op hoofdlijnen er als volgt uitzien.

 • Andere werkmaatschappijen binnen het concern mogen geen opdrachten of projecten uitvoeren die ten koste gaan van de werkmaatschappij die de NOW aanvraagt, in zoverre de NOW-aanvragende werkmaatschappij die opdracht of dat project normaal gesproken zou uitvoeren. Er mogen ook geen opdrachten worden omgeboekt in de meetperiode.
 • Als werknemers van de NOW-aanvragende werkmaatschappij gedurende de NOW-subsidieperiode werken voor een andere entiteit binnen het concern, dan wordt de theoretische omzet van die werknemer afgetrokken van de daadwerkelijke omzetdaling van de werkmaatschappij die zich beroept op de NOW.
 • Het Transferpricing systeem uit de jaarrekening van 2019 (of de laatst vastgestelde jaarrekening) is leidend en mag nietworden aangepast.
 • Mutatie voorraden gereed product worden aan de omzet toegerekend.

Aan deze strikte voorwaarden is te zien dat het kabinet vreest dat deze verruiming tot misbruik van de NOW zou kunnen leiden doordat er bijvoorbeeld wordt geschoven met personeel en omzet binnen het concern. Er wordt ookuitdrukkelijk opgemerkt dat eventueel aanvullende accountantscontroles kunnen worden ingezet om misbruik zoveel mogelijk tegen te gaan.

Overige ontwikkelingen

In de Kamerbrief wordt nog een aantal andere ontwikkelingen benoemd.

 • Het kabinet is intensief bezig met het onderzoeken van een vangnet voor flexwerkers. Wij worden op korte termijn geïnformeerd over de resultaten van dit onderzoek.
 • Voor seizoensarbeid is maatwerk vereist en ziet het ernaar uit dat er een aparte regeling in het leven zal worden geroepen. Het kabinet is hiermee bezig en zal ons hierover zo snel als mogelijk informeren.
 • Gedurende heel 2020 zal geen herzien hogere WW-premie worden opgelegd voor werknemers die meer dan 30% overwerken. Dat is gelet op het noodzakelijke overwerk in bepaalde branches (denk aan de zorg) onwenselijk.
 • Een uitzondering wordt gemaakt voor werkgevers die een ontheffing hebben op basis van de ‘oude’ werktijdverkortingsregeling en kennismigranten in dienst hebben. Indien als gevolg van de werktijdverkortingsregeling niet aan het vereiste salariscriterium wordt of kan worden voldaan zal er tijdelijk niet handhavend worden opgetreden.

Tot slot

Vraagt u zich af of u op concernniveau of voor een werkmaatschappijniveau NOW moet aanvragen? Of vraagt u zich af of de NOW voor u voldoende is of dat u andere maatregelen dient te nemen? Neem contact op met onze specialisten in arbeidsrecht en ondernemingsrecht.

06 juni 2024

Werknemer werkt niet mee aan de re-integratie

In deze 50e aflevering van de podcast bespreken we kort de arbeidsrechtelijke punten uit het hoofdlijnenakkoord van de nieuwe regering. De uitspraak van de week gaat over een zieke werknemer die volgens de werkgever onvoldoende meewerkt aan de re-integratie. Wordt het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst toegewezen? Luister de aflevering voor het antwoord en onze tips.
Bel: 0172-503 250