12 december 2019

VvE-recht: verbodsbepaling verhuur in Huishoudelijk Reglement is nietig

In overeenstemming met het arrest van het Gerechtshof Den Bosch van 9 mei 2019 beslist ook de kantonrechter dat een principiële beperking van het gebruiksrecht van een appartementsrecht in het Huishoudelijk Reglement nietig is. In het arrest van het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch was sprake van een algeheel verbod op het houden van honden en katten in privégedeelten van het appartement. In ons geval betrof het een verbod om het appartement te mogen verhuren.

Regels van Orde

In het splitsingsreglement kunnen regels met betrekking tot het gebruik, beheer en onderhoud worden opgenomen. Indien het splitsingsreglement daartoe uitdrukkelijk de mogelijkheid opent, kunnen daarnaast regels in het Huishoudelijk Reglement worden opgenomen. Echter, ook indien het splitsingsreglement deze mogelijkheid biedt, is niet elke regeling van gebruik van privégedeelten toegestaan. Het Huishoudelijk Reglement biedt met betrekking tot het feitelijk gebruik van privégedeelten slechts ruimte voor regels van orde. Hierbij moet worden gedacht aan regels met betrekking tot de normale huishouding binnen een appartementencomplex, zoals regels over het ophangen van de was.

Splitsingsakte versus Huishoudelijk Reglement

In het Huishoudelijk Reglement was de volgende zinsnede opgenomen:
“Overigens is commerciële exploitatie (in de vorm van zakelijke verhuur, verkamering, shortstay, AirBnB of anderszins) niet toegestaan.”

Wat in het onderhavige geval opvallend was, was dat bovenstaand verbod in het Huishoudelijk Reglement was opgenomen, terwijl uit de splitsingsakte volgt dat verhuur – na voorafgaande toestemming – is geoorloofd.

Behalve dat de splitsingsakte geen mogelijkheid bood om een dergelijke bepaling op te nemen, is de verbodsbepaling om te mogen verhuren ook niet te kwalificeren als een ‘regel van orde’. De kantonrechter besliste in overeenstemming met ons betoog dat de passage in het Huishoudelijk Reglement als een beperking, in de zin van een algeheel verbod tot commerciële exploitatie, van de gebruiksmogelijkheid van het appartementsrecht dient te worden opgevat. De kantonrechter verklaarde dat de bepaling nietig is en verleende aan cliënt de vervangende machtiging om te mogen verhuren.

Hoe nu verder?

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen over uw Huishoudelijk Reglement of wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn? Wij denken graag met u mee! Neem contact op met een van onze  vastgoedspecialisten.

Auteur
Mr. H.J. (Arjen) Doelman

Advocaat & Partner

Bel: 0172-503 250