Ontwerp zonder titel (11)

Cassatie

In de complexe juridische wereld is het soms noodzakelijk om door te procederen tot aan de Hoge Raad door het instellen van cassatieberoep. Bij een cassatieprocedure is bijstand van een gespecialiseerde cassatieadvocaat verplicht. De Hoge Raad is geen derde, feitelijke instantie. De Hoge Raad beoordeelt of de feitenrechter de rechtsregels goed heeft toegepast.

Ons cassatieteam, onder leiding van Reinout Oudijk, is gespecialiseerd in het voeren van cassatieprocedures bij de Hoge Raad. Zij adviseren op allerlei civielrechtelijke rechtsgebieden over de cassatiemogelijkheden, zoals aansprakelijkheidsrecht, verbintenissenrecht, overheidsprivaatrecht en onteigeningsprocedures.  Het team staat partijen bij omtrent het inwinnen van cassatieadvies, het instellen van cassatieberoep bij een positief cassatieadvies of het voeren van verweer tegen een cassatieberoep door de wederpartij. Daarnaast verleent het cassatieteam bijstand in prejudiciële procedures en adviseren wij in appelprocedures en verwijzingsprocedures. Een aantal voorbeelden van deze zaken waarin onze (voormalige) cassatieadvocaten  betrokken bij zijn geweest treft u hieronder aan.

Kwalitatieve bijstand in cassatie staat daarnaast bij ons voorop. In samenwerking met de advocaat in feitelijke instanties kijken wij naar de mogelijkheden in cassatie. De advocaat in feitelijke instanties kent het dossier immers als geen ander. Daarnaast is maatwerk mogelijk door bijvoorbeeld vaste prijsafspraken of een quick scan, waarbij een cassatieadvies wordt opgesteld op basis van de belangrijkste processtukken. U kunt vrijblijvend contact opnemen met Reinout Oudijk met vragen over cassatie.    

Bel Reinout Oudijk

Praktische informatie over cassatieprocedures

Cassatieberoep staat open tegen einduitspraken van het gerechtshof of de rechtbank indien hoger beroep is uitgesloten, maar wel cassatieberoep openstaat (zoals in bijvoorbeeld onteigeningsprocedures). Daarnaast kan tegen zuivere tussenuitspraken van het gerechtshof cassatieberoep worden ingesteld indien tussentijds cassatieberoep op verzoek van een van de partijen is opengesteld. Is in een tussenuitspraak in het dictum – het sluitstuk van de uitspraak – definitief beslist door het gerechtshof over een bepaald onderdeel van het geschil (een dergelijke tussenuitspraak wordt een deeluitspraak genoemd), dan moet direct cassatieberoep worden ingesteld.

De termijn om cassatieberoep in te stellen is in beginsel drie maanden na de uitspraak van de feitenrechter. De cassatietermijn in onder meer onteigeningsprocedures en het faillissementsrecht is echter aanmerkelijk korter. Voordat een cassatieprocedure gestart kan worden bij de Hoge Raad dient eerst cassatieadvies te worden ingewonnen. In dit advies worden de kansen en mogelijke risico’s van een cassatieprocedure bij de Hoge Raad beschreven. Daarnaast bevat het advies ook een mogelijke kosteninschatting en een ‘doorkijkje’ na de cassatieprocedure: wat is de te verwachte rechtsgang als de Hoge Raad de uitspraak vernietigt en verwijst naar een andere rechter (het verwijzingshof)? 

Na een positief advies kan cassatieberoep worden ingesteld bij de Hoge Raad door de indiening van een procesinleiding. In de procesinleiding worden de cassatiemiddelen aangevoerd: hierin zijn de klachten opgenomen tegen de bestreden uitspraak. Een cassatieprocedure bij de Hoge Raad kent een aantal belangrijke beperkingen en verschillen ten opzichte van uitspraken van feitenrechters. De Hoge Raad is namelijk geen volledige derde instantie die het geschil opnieuw volledig toets. Zo beoordeelt de Hoge Raad niet opnieuw de door de feitenrechter vastgestelde feiten en doet de Hoge Raad geen onderzoek naar de feiten. De Hoge Raad beoordeelt aan de hand van de cassatiemiddelen of de feitenrechter het recht goed (rechtsklachten) heeft toegepast en geen sprake is van vormverzuimen. Een vormverzuim is bijvoorbeeld een gebrekkige motivering van de feitenrechter (motiveringsklachten). Rechtsoordelen van de feitenrechter worden door de Hoge Raad volledig getoetst. Feitelijke oordelen, zoals beslissingen van de feitenrechter over de vastgestelde feiten en omstandigheden, de uitleg van processtukken of de waardering van bewijsmiddelen, worden door de Hoge Raad beperkt getoetst. Kern is dan of de motivering voldoende begrijpelijk is. Daarnaast kan sprake zijn van gemengde oordelen: dergelijke oordelen hebben zowel een aspect van een rechtsoordeel in zich als een feitelijk oordeel. 
Nadat de procesinleiding is ingediend krijgen partijen in dagvaardingsprocedures de gelegenheid om de zaak schriftelijk toe te lichten. Daarna kunnen partijen eventueel op elkaars toelichtingen reageren. Vervolgens neemt de advocaat-generaal een conclusie, dat is een onafhankelijk – en gezaghebbend – advies aan de Hoge Raad over de wijze waarop de zaak moet worden afgedaan. Partijen kunnen dan bij borgersbrief reageren op de conclusie en vervolgens doet de Hoge Raad uitspraak. De Hoge Raad kan het cassatieberoep verwerpen of gegrond achten: in dat laatste geval volgt veelal een verwijzing naar ander gerechtshof. In sommige gevallen doet de Hoge Raad de zaak zelf af. 

Cassatiezaken

 • HR 22 maart 2024, ECLI:NL:HR:2024:462, RvdW 2024/365 (X/ProRail): invloed nadeel overbljvende bij de begroting van de schadeloosstelling in onteigening.   
 • HR 16 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1874, NJ 2023/104 (Hedwigepolder): de begroting van de schadeloosstelling in onteigening.  
 • HR 3 juli 2020, ECLI:NL:HR:2020:1226, NJ 2020/281: Onteigening en de uitvoerbaar bij voorraad-verklaring. 
 • HR 15 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:890, NJ 2020/269 (Staat/X): Kostenverhaal door de overheid en de doorkruisingsleer.
 • HR 2 oktober 2020, ECLI:NL:HR:2020:1542 en ECLI:NL:HR:2020:1543, NJ 2020/370 (Gemeente Bergen/X c.s.): De verdelingsmaatstaf bij winbare bodembestanddelen.
 • HR 27 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA1731, NJ 2014/100 (De Haas/Lansingerland): De volledige schadeloosstelling bij bedrijfsopvolging. 

 

 • HR 22 april 2022, ECLI:NL:HR:2022:628, NJ 2023/143 (X/Utrechts Landschap): Overgangsrecht bij erfpachtafhankelijke opstalrechten. 
 • HR 14 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1672, JOR 2018/320 (VelopA/Bast): Samenhangende overeenkomsten. 
 • HR 13 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1176, NJ 2020/7: Aansprakelijkheid NVM-(verkoop)makelaar bij opgegeven vierkante meters in verkoopbrochure. 
 • HR 18 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:729, NJ 2018/376 (Pieringer/Allianz): De aansprakelijkheidslimiet bij vervoer en het EVRM. 
 • HR 16 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2112, NJ 2018/450 (X/Euretco): Vordering als lasthebber en eiswijziging in hoger beroep. 
 • HR 25 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:773, NJ 2018/332 (Avonwick/Vi Holding): Beslagrecht, het instellen van de eis in de hoofdzaak buitenlandse procedure. 
 • HR 2 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:141, NJ 2018/98 (Goglio/SMQ): Gedekt verweer in hoger beroep en opzegging duurovereenkomst.