04 april 2019

Het opzeggen van duurovereenkomsten zonder opzeggingsregeling

Een duurovereenkomst is (zoals de naam al doet vermoeden) een overeenkomst die voor lange tijd wordt aangegaan of strekt tot voortdurende prestaties. Als een van de partijen na verloop van tijd van de overeenkomst af wil kan dat logischerwijs tot discussie leiden. Zeker als partijen al lange tijd aan elkaar verbonden zijn of als er überhaupt niet in opzegging is voorzien. Wat dan te doen?

 Opzegging

Een duurovereenkomst is geen bijzondere overeenkomst in de zin van de wet. Als er niets is geregeld over opzegging, zal gekeken worden naar wat in het Nederlands rechtstelsel wordt aangeduid als de ‘werking van de redelijkheid en billijkheid’ (artikel 6:248 BW). De redelijkheid en billijkheid kan de grondslag vormen voor een mogelijke opzegging. Tegelijkertijd kan het ook een opzegging blokkeren. De uitkomst is afhankelijk van de omstandigheden van het geval en is in de rechtspraak zeer casuïstisch.

Uit de (recente) rechtsspraak van de Hoge Raad volgt wel dat indien de duurovereenkomst niet voorziet in een opzeggingsregeling, de overeenkomst in beginsel opzegbaar is. Wel kunnen de eisen van de redelijkheid en billijkheid met zich mee brengen dat opzegging slechts mogelijk is in het geval dat sprake is van i) een voldoende zwaarwegende grond, ii) een redelijke opzegtermijn in acht wordt genomen, en/of iii) dat een schadevergoeding moet worden aangeboden. Eventueel kunnen er ook aanvullende eisen worden gesteld, afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Omstandigheden

Omstandigheden waarmee rekening gehouden kan worden zijn:

 • De belangen van partijen;
 • Aard en gewicht van de redenen van opzegging;
 • De aard van de overeenkomst;
 • De duur van de overeenkomst;
 • De mate van afhankelijkheid van de opgezegde partij/het feit dat de werkzaamheden die worden beëindigd een substantieel deel van de inkomsten/omzet van de opgezegde partij vormen;
 • De leeftijd van de opgezegde partij;
 • De hechte relatie tussen partijen;
 • Het al dan niet bestaan van een exclusieve samenwerking;
 • Wat aan de opzegging vooraf is gegaan;
 • Het vertrouwen dat de opgezegde partij mocht hebben op de voortzetting van de werkzaamheden;
 • De omstandigheid dat vooraankondigingen hebben plaatsgevonden;
 • De gevolgen die de opzegging heeft voor de bedrijfsvoering van de opgezegde partij;
 • De omstandigheid dat de opgezegde partij haar bedrijfsvoering in belangrijke mate heeft afgestemd op de uitvoering van deze overeenkomst;
 • De omstandigheid dat de opgezegde partij in de gelegenheid is/wordt gesteld om zich voor te bereiden op (bedrijfs)wijzigingen/op handen zijnde veranderingen en passende maatregelen te treffen;
 • De wijze van factureren;
 • De wijze waarop partijen steeds hebben samengewerkt;
 • Of er investeringen zijn gedaan die nog niet zijn terugverdiend.

Conclusie

Als er dus geen opzeggingsregeling is opgenomen is er niet per se een man over boord. Wel dient u rekening te houden met de specifieke omstandigheden van het geval. Daaruit kan volgen dat er een zwaarwegende grond nodig is om op te zeggen, of dat een bepaalde opzegtermijn in acht dient te worden genomen. Als hier niet aan is voldaan kan een rechter in een procedure eventueel (aanvullende) schadevergoeding toekennen. Hou hier dus rekening mee.

Contact

Heeft u vragen over beëindiging van een duurovereenkomst, of wilt u meer informatie? Neem gerust contact op met uw contactpersoon van onze sectie Ondernemingsrecht of mr. Fabio Canovai via telefoonnummer 0172 – 503250 of per e-mail [email protected]

Bel Fabio Canovai