23 juli 2020

Inwerkingtreding UBO-register

Op 27 september 2020 zal het Ultimate Beneficial Owner (“UBO”)-register in werking treden. Aan dit register lag een implementatiewetsvoorstel ten grondslag dat voortvloeide uit de vierde en vijfde anti-witwasrichtlijn. Het in Nederland ingevoerde UBO-register zal worden ingevoerd als onderdeel van het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Hierdoor ontstaat er voor in Nederland opgerichte rechtspersonen en andere juridische entiteiten een verplichting om over informatie te beschikken en bij te houden over wie hun uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) zijn. Deze informatie moet worden ingeschreven in het Handelsregister.

Welke entiteiten zijn inschrijfplichtig?

Samenvattend, bijna alleen juridische entiteiten in Nederland zijn inschrijfplichtig. De volgende entiteiten zijn zich verplicht in te schrijven:

 • Besloten vennootschappen en naamloze vennootschappen (geen beursvennootschappen);
 • onderlinge waarborgmaatschappijen;
 • coöperaties;
 • verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid;
 • verenigingen zonder volledige rechtsbevoegdheid met een onderneming;
 • Stichtingen (inclusief de StAK en ANBI’s);
 • maatschappen;
 • commanditaire vennootschappen;
 • vennootschappen onder firma; en
 • rederijen.

Wat is een Ultimate Beneficial Owner?

Een natuurlijk persoon kan als UBO worden gekwalificeerd bij een kapitaalvennootschap wanneer diegene meer dan 25 procent van de aandelen, stemrechten of eigendomsbelang bezit. Het is daarnaast mogelijk dat de natuurlijk persoon als UBO wordt gekwalificeerd op basis van zijn of haar feitelijke zeggenschap.

Indien de natuurlijk persoon volgens deze regels niet kan worden gekwalificeerd als UBOen er geen vermoedens van witwassen zijn, of de identiteit van de UBO is niet zeker, dan wordt het senior management beschouwd als een “pseudo-UBO”.

Welke gegevens worden openbaar gemaakt?

De UBO-gegevens zullen deels openbaar worden gemaakt. De volgende basisgegevens zullen openbaar in te zien zijn in het register:

 • naam;
 • geboortemaand en -jaar;
 • woonstaat;
 • nationaliteit; en
 • aard en omvang van het door de uiteindelijk belanghebbende gehouden economische belang. De exacte omvang of geldbedragen zullen niet worden vermeld.

Andere aanvullende gegevens zullen alleen door de Belastingdienst en andere aangewezen overheidsinstanties in te zien zijn dit betreffen:

 • adres;
 • geboortedatum;
 • geboorteplaats en geboorteland;
 • BSN nummer of TIN;
 • afschriften van documenten waarmee de UBO-status wordt onderbouwd; en
 • afschriften van documenten die ondersteunen waarom deze persoon als UBO wordt gekwalificeerd en waarmee wordt aangetoond wat de aard en omvang van het economische belang van de UBO is.

Handhaving

Het niet naleven van UBO-registratie kan als een economisch delict strafbaar gesteld worden, wat in de uiterste gevallen uiteindelijk kan leiden tot de oplegging van een gevangenis- of taakstraf.

Meer informatie

Voor meer informatie over het UBO-register, inschrijvingen hierin en verplichtingen tot inschrijven kunt u contact opnemen met onze specialisten: Mathijs Arts en Pieter van der Oord.

Auteur
Mr. P.B.J. (Pieter) van den Oord

Advocaat & Partner

Bel: 0172-503 250