16 juli 2019

‘See you in court’ of toch niet?

Als tussen partijen een geschil ontstaat hoeft er niet direct gedacht te worden aan de gang naar de rechter. Vaak worden geschillen (alsnog) opgelost door middel van een regeling. Als dit echter geen optie is zijn er alternatieven voor de gewone ‘court’. Gedacht kan worden aan arbitrage, bindend advies en mediation.

Arbitrage

Arbitrage is kort gezegd particuliere rechtsspraak. Het is met name in het bedrijfsleven populair als alternatief voor de ‘gewone’ (overheids)rechtspraak. Arbitrage heeft een aantal voordelen. Zo wordt er over het algemeen sneller (eind)vonnis gewezen. Ook biedt het bepaalde waarborgen voor wat betreft deskundigheid en/of ervaring. Partijen kunnen immers zelf de arbiters/arbitrage-instituut kiezen die bijvoorbeeld specifieke kennis hebben van de betreffende markt, branche, partijen en/of product. Het grootste voordeel van arbitrage houdt echter verband met de tenuitvoerlegging van het uiteindelijke vonnis in het buitenland (en dan met name buiten de EU). Een vonnis van een Nederlandse rechter kan (bij het ontbreken van bilaterale en/of multilaterale afspraken) niet zomaar in het buitenland worden geëxecuteerd.

Bindend advies

Bindend advies is net als arbitrage een alternatieve (particuliere) vorm van geschillenbeslechting. Partijen kunnen kiezen voor bindend advies als er een geschil is ontstaan of voor mogelijke, toekomstige geschillen. Daarnaast kan het zijn dat partijen met een bepaald scenario geen rekening hebben gehouden en daarover een oordeel wensen van een bindend adviseur. Ook hier geldt dat ‘maatwerk’ geleverd kan worden, waarbij partij kunnen kiezen voor adviseurs die bepaalde deskundigheid en/of ervaring hebben. Ook zijn de procedures vaak informeel, zonder strenge wettelijke kaders. Uiteindelijk is de uitkomst van de procedure een voor partijen bindende overeenkomst. Komt een partij niet (vrijwillig) na dan zal alsnog een beroep moeten worden gedaan op de rechter.

Mediation

Mediation is het oplossen van een geschil met de tussenkomst van een onafhankelijke derde, de mediator. Ook deze procedure is informeel en vaak goedkoper dan het aangaan van gerechtelijke procedures. De mediator zal niet zelf een beslissing afdwingen, in tegenstelling tot een rechter. Van partijen wordt dus een actieve inbreng verwacht, waarbij mogelijke oplossingen moeten worden aangedragen. De uitkomst leidt eventueel tot een voor beide partijen acceptabele regeling.

Contact

Wilt u meer weten over (alternatieve) geschillenbeslechting? Neem dan gerust contact op met uw contactpersoon van onze sectie Ondernemingsrecht of mr. Fabio Canovai via telefoonnummer 0172 – 503250 of per e-mail [email protected]

Bel Fabio Canovai