22 juni 2020

Tweede Kamer stemt in met Franchisewet

Op dinsdag 16 juni jl. heeft de Tweede Kamer ingestemd met de zogenaamde Franchisewet. De wet wordt nu voorgelegd aan de Eerste Kamer. Het is dus nu wachten op goedkeuring van de Eerste Kamer. De verwachting is dat de wet per 1 januari 2021 inwerking zal treden. In het kort, wat staat er in de Franchisewet?

‘Goed franchisenemer/franchisegever’

Het wetsvoorstel Franchise introduceert het basisprincipe ‘goed franchisegever’ en ‘goed franchisenemer’. Partijen dienen zich jegens elkaar in redelijkheid en zorgvuldigheid te gedragen, zowel tijdens als voorafgaand aan de franchiserelatie (dus ook tijdens de precontractuele onderhandelingsfase).

Dwingendrechtelijk karakter (en afwijking daarvan)

Ten aanzien van in Nederland gevestigde franchisenemers geldt dat van de wet franchise niet kan worden afgeweken. In het contract van de wet afwijkende bepalingen opnemen is er dus niet bij. De hele wet is van dwingend recht. Afwijking van de wet is (wel) mogelijk ten aanzien van buiten Nederland opererende franchisenemers. Ook als een rechtskeuze voor Nederlands is gemaakt, staat dat niet in de weg aan afwijkende afspraken ten aanzien van buiten Nederland opererende franchisenemers.

Voorafgaand aan franchiserelatie

Informatieplicht franchisegever en onderzoeksplicht franchisenemer

Er komt een informatieplicht voor de franchisegever met betrekking tot belangrijke informatie over de franchiseformule. De franchisenemer moet zich verdiepen in de informatie die hij heeft ontvangen. Doel hiervan is om te voorkomen dat de franchisenemer onder de invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Tijdens franchiserelatie

Tussentijdse wijziging

Bij wijziging van de lopende franchiseovereenkomst dienen beide partijen elkaar tijdens de franchiserelatie tijdig informatie te verstrekken. De franchisegever kan zelf grenswaarden bepalen waarbinnen hij zonder overleg wijzigingen kan doorvoeren. Is er geen drempelwaarde gekozen? Dan is meerderheid van de franchisenemers nodig of instemming van de franchisenemers die worden geraakt door financiële implicaties.

Beëindiging

Non-concurrentiebeding en goodwill

Voor non-concurrentiebedingen en voor regelingen omtrent goodwill geldt contractvrijheid voor de concrete uitwerking van deze afspraken. De duur van een non-concurrentiebeding mag niet langer zijn dan een jaar na het einde van de franchiseovereenkomst. De geografische reikwijdte mag niet ruimer zijn dan het gebied waarbinnen franchisenemer de franchiseformule heeft geëxploiteerd.

De franchisenemer heeft recht op opgebouwde goodwill, voor zover die in redelijkheid aan de franchisenemer is toe te rekenen. De franchiseovereenkomst dient te bepalen of er een goodwill aanwezig is, wat de omvang daarvan is en hoe deze wordt vastgesteld.

Indien de wet door de Eerste Kamer wordt goedgekeurd, zal de wet na een termijn van vijf jaren geëvalueerd worden. Hierbij zal worden gekeken naar de effecten van de wet op de praktijk, voornamelijk met betrekking tot de groei van de franchisesector, de ruimte voor innovatie en de samenwerking binnen de sector.

Meer informatie

Wilt u meer details lezen over de nieuwe franchisewet? In vier delen gaan Pieter van Deurzen en Thomas Timmers uitgebreid in op de inhoud van het wetsvoorstel. Lees meer via de onderstaande links:

Vragen

Heeft u vragen over de mogelijke gevolgen van deze wet voor u als ondernemer? Neem dan contact op met Pieter van Deurzen of Thomas Timmers.

Auteur
Mr. P.J.B. (Pieter) van Deurzen

Advocaat & Managing partner

Bel Pieter van Deurzen