03 september 2019

Verplichte registratie UBO’s per januari 2020

Op grond van het wetsvoorstel dat nu bij de Tweede Kamer ligt en dat is gebaseerd op Europese anti-witwasrichtlijnen, moeten de UBO’s (Ultimate Beneficial Owner / Uiteindelijke Belanghebbende) vanaf 1 januari 2020 ingeschreven staan in het handelsregister bij de KvK, waar de UBO-informatie onderdeel van zal worden.

In ons eerdere artikel kon u lezen wie binnen de betreffende entiteiten wordt aangemerkt als UBO. Kort gezegd is dat de persoon die (al dan niet indirect) meer dan 25% van de aandelen (stemmen en/of eigendomsbelang) houdt in kapitaalvennootschappen of rechthebbende is op meer dan 25% van winst of stemrechten binnen de personenvennootschappen.

Alle entiteiten waarin sprake is van betrokkenheid van dergelijke personen zullen hiervan opgave moeten doen in het register en de wettelijk vastgelegd gegevens van die personen verstrekken.

Het is een volgende stap in wet- en regelgeving gericht op het voorkomen van witwassen en het financieren van terrorisme zoals onder meer geregeld in de Wwft.

Openbaarheid van gegevens en privacy

Het register voldoet, volgens de wetgever, aan de eisen voor gegevensbescherming en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uitgangspunt is dat een deel van de gegevens voor iedereen toegankelijk is, zij het tegen betaling van een vergoeding. In uitzonderlijke gevallen worden verzocht om gegevens af te laten schermen. Instanties zoals het Openbaar Ministerie, de politie, de Belastingdienst en de Financiële Inlichtingen Eenheid kunnen wel altijd deze gegevens inzien.

De openbare gegevens zullen zijn beperkt tot de voor- en achternaam van de UBO, geboortemaand en -jaar, nationaliteit en woonstaat. Daarnaast staat de aard en de omvang van het economisch belang van de UBO in het openbare gedeelte van het register. Daarbij moet, volgens de minister, gedacht worden aan een bandbreedte uitgedrukt in percentage en geen exacte cijfers. Er zullen in elk geval geen geldbedragen komen te staan.

Niet openbaar zijn gegevens zoals BSN-nummer, geboortedag, -land en -plaats en woonadres. Ook het verplicht in te dienen afschrift van het identiteitsdocument zal niet openbaar zijn.

Naleving en handhaving

Lidstaten moeten ervoor zorgen dat inbreuken op de registratieplicht onderworpen worden aan doeltreffende, evenredige en afschrikkende maatregelen of sancties, aldus de richtlijn.

In Nederland is dat geborgd door dat overtreding van artikel 47 van de Handelsregisterwet 2007 een economisch delict oplevert. Artikel 47 bevat het verbod om te handelen in strijd met dan wel het niet voldoen aan de verplichting tot het doen van een opgave ter inschrijving in het handelsregister met de in de wet genoemde gegevens. Dit verbod zal ook betrekking gaan hebben op het doen van opgave voor de inschrijving van UBO-informatie.

De minister heeft aangegeven dat er niet alleen een strafrechtelijke afdoening zal plaatsvinden maar ook bestuursrechtelijk. Bij het inrichten van dit duale sanctiestelsel zal op een consistente en coherente wijze afstemming worden gezocht tussen de bestuursrechtelijke en strafrechtelijke actoren, aldus de minister. Daarbij zullen eveneens de standaard boetehoogtes op elkaar worden afgestemd.

Alle entiteiten en UBO’s die onder de verplichte registratie vallen krijgen na invoering van het register per 1 januari 2020 een periode van 18 maanden de tijd om aan de verplichting te voldoen.

Vragen?

Heeft u vragen over het UBO-register of de Wwft? Neem contact op met Mathijs Arts via [email protected] of 070-7900130 of Pieter van den Oord via [email protected] of via 0172-503250.

Auteur
Mr. P.B.J. (Pieter) van den Oord

Advocaat & Partner

Auteur
Mr. M.M. (Mathijs) Arts

Advocaat & Partner

Bel Pieter van den Oord