02 april 2024

Wet ovo in faillissement

Bij overgang van  onderneming treden  werknemers van rechtswege in dienst bij de verkrijger tegen  dezelfde arbeidsvoorwaarden . In faillissementen geldt een uitzondering: dan gaan werknemers niet van rechtswege over. De verkrijger kan dan zelf kiezen of én welke werknemers van de failliet hij in dienst wil nemen en tegen welke arbeidsvoorwaarden. Die uitzondering kan ook worden toegepast als een doorstart al (ver) voor het faillissement wordt voorbereid, mits voor zo’n ‘pre-pack’ een wettelijke basis bestaat. In Nederland ontbreekt die wettelijke basis nog. 

Reeds in 2016 werd de Wet continuïteit ondernemingen, met daarin een wettelijke basis voor de pre-pack, in de Tweede Kamer aangenomen, maar dat voorstel werd in afwachting van het Wetsvoorstel overgang van onderneming in faillissement (“Wovof”) nog niet tot wet. Het wetsvoorstel Wovof is nu gepubliceerd en in internetconsultatie gegaan. Het ligt zodoende in de lijn der verwachting dat de pre-pack als zodanig snel wettelijk geregeld zal zijn.  

Het wetsvoorstel Wovof regelt dat de verkrijger bij een doorstart/overname in principe alle ontslagen werknemers een arbeidsovereenkomst moet aanbieden met dezelfde arbeidsvoorwaarden. Bepaalde arbeidsvoorwaarden kunnen wel veranderen als dat nodig is voor het behoud van werkgelegenheid. Bestaande concurrentiebedingen komen in voorkomend geval te vervallen. Als binnen 26 weken arbeidsplaatsen zullen vervallen – dat komt bij overnames geregeld voor – hoeft de verkrijger alleen een aanbod te doen voor beschikbare functies, met selectie via het inspiegelingsbeginsel (het tegenovergestelde van het afspiegelingsbeginsel). Ten slotte moet de ondernemingsraad over deze gang van zaken een adviesrecht krijgen.  

Voor kleinere ondernemingen (minder dan 20 werknemers) gaan de nieuwe regels voorlopig alleen facultatief gelden. 

Heeft u vragen?  

Wilt u meer weten over overgang van onderneming? Wilt u uw onderneming verkopen of vreest u een faillissement? Heeft u een andere vraag? Met expertise op achttien rechtsgebieden denkt La Gro graag breed met u mee.  Neem  contact op met mij of met één van onze andere specialisten. 

Auteur
Mr. drs. G.B.M. (Gerard) Zuidgeest

Advocaat & Partner

Bel: 0172-503 250