fusies en overnames

Onteigeningsrecht

Ons onteigeningsrechtteam staat zowel overheden als onteigenden bij. Het team begeleidt cliënten in het gehele proces, ook in een onteigeningsprocedure voor de rechter. Het team heeft tientallen jaren ervaring met onteigening en heeft door de jaren heen vele cliënten bijgestaan en geholpen in onteigeningsprocedures. Het onteigeningsrechtteam kent, als in het onteigeningsrecht gespecialiseerde advocaten, de kneepjes van het vak en weten waar ze op moeten letten.

Grondverwerving  

Als de overheid grond nodig heeft voor het algemeen belang, zoals voor de aanleg van een weg, woonwijk of natuurgebied, dan moet zij deze te verwerven. Op deze verwerving zijn dan de regels van het onteigeningsrecht van toepassing, waarbij het uitgangspunt is dat de onteigende eigenaar, ook al worden zijn gronden in der minne verworven, aanspraak kan maken op een volledige schadeloosstelling.  

Een volledige schadeloosstelling houdt in dat naast de waarde van het onroerend goed ook eventuele inkomensschade en bijkomende schade voor vergoeding in aanmerking kan komen. De hoogte van de schadeloosstelling begroten gebeurt bijna altijd na een taxatie.  

Op basis van die begroting wordt er een aanbod voor een volledige schadeloosstelling ter compensatie van het verlies van de eigendoms-, huur- of pachtrechten uitgebracht. Vervolgens wordt er onderhandeld over de schadeloosstelling als dit eerste aanbod niet acceptabel is. Als er geen overeenstemming wordt bereikt, dan voorziet de Omgevingswet in procedures om de benodigde verwerving toch mogelijk te maken. Dit betreft een bestuursrechtelijke procedure over de onteigening zelf en een schadeloostellingsprocedure bij de rechtbank op de voet van paragraaf 15.3.2 van de Omgevingswet. Advies door een gespecialiseerde onteigeningsadvocaat is daarbij van een groot belang. Neem voor meer informatie vooral contact op met een van onze gespecialiseerde onteigeningsadvocaten.  

 

Hiervoor kunt u bij ons terecht

Zeker als u met een onteigening te maken krijgt is het zeer zinnig om goed vooruit te denken. Omdat onteigening vaak een langdurige en zeer ingewikkelde aangelegenheid is, waarbij in het begin soms al jaren voorafgaand aan de eigenlijke eigendomsovergang belangrijke besluiten moeten worden genomen, is het zeer zinnig in een vroeg stadium (dat is zodra het voornemen tot onteigening bestaat) contact met ons op te nemen. Wij kunnen dan samen een plan van aanpak gaan maken over hoe te komen tot een wenselijk resultaat.

Het is handig als wij in het beginstadium al overleg hebben over de insteek van de onderhandelingen, om te voorkomen dat standpunten ingenomen worden die later toch niet gunstig blijken te zijn.

Als het niet lukt om minnelijke overeenstemming te bereiken dan vertegenwoordigen wij u in de onteigeningsprocedure over de onteigening zelf bij de bestuursrechter én in de schadeloosstellingsprocedure bij de rechtbank sector civiel.  

De Omgevingswet kent in artikel 15.46 en artikel 15.47 een regeling voor de vergoeding van kosten voor de onteigende

.

Indien de procedure bij de rechtbank over de schadeloosstelling niet tot het gewenste resultaat heeft geleid kan overwogen worden om beroep in cassatie in te stellen bij de Hoge Raad. Onze cassatiespecialist adviseert u over de kans van slagen van een dergelijke procedure en kan deze procedure voor u voeren.