Over Anouk 

Anouk is sinds 2021 werkzaam als advocaat bij La Gro op het gebied van ondernemings- en insolventierecht. Anouk is betrokken, komt snel tot de kern van zaken en weet van aanpakken. Zij kenmerkt zich door haar praktische werkwijze.

Specialisaties

  • Ondernemingsrecht
  • Insolventierecht

Achtergrond en Nevenactiviteiten

  • 2021, Universiteit Leiden, Master Ondernemingsrecht

Recente dossiers

  • Ondernemingsrecht: adviseren over ontslag van bestuurders, aandeelhoudersgeschillen, bestuurdersaansprakelijkheid, aandeelhoudersovereenkomsten, overnames (aandelen of activa) en personenvennootschappen.
  • Insolventierecht: begeleiden van ondernemingen in financiële moeilijkheden en adviseren over doorstart en/of overname, (de executie van) zekerheden en bestuurdersaansprakelijkheid.
Contactgegevens
Mr. A.J.M. (Anouk) van Winden

Advocaat 

Corporate Advisory & Litigation | Insolventie en Herstructurering, Financiering en Zekerheden

Bel Anouk van Winden

Artikelen van Anouk van Winden

La Gro Advocaat Anouk van Winden
Anouk van Winden
Advocaat
LGGA adviseert Green Simplicity bij aansluiting GreenV
Green Simplicity, specialist in het daglichtloos telen van gewassen, is recent toegetreden tot GreenV. GreenV is een internationale groep van tuinbouwtoeleveranciers. De bundeling van met name kennis en technologie stelt partijen in staat om klanten wereldwijd te adviseren en te ondersteunen bij het ontwikkelen van innovatieve groeiconcepten waardoor zij meer potentie uit een gewas kunnen halen. Oprichter van Green Simplicity, Wessel van Paassen, is bij de verkoop bijgestaan door specialisten van La Gro Advocaten. Voor Wessel van Paassen, die aanblijft als bestuurder van Green Simplicity, biedt de aansluiting bij GreenV ‘een ongekend toekomstperspectief’. In reactie op de samenwerking zegt hij: “We hebben al diverse projecten gedaan met HT Verboom en om die reden is GreenV geen onbekende voor ons. De ambitie van de groep om de referentie in de internationale tuinbouwsector te willen zijn, sluit naadloos aan bij onze drijfveren en proposities. We zijn nu nog een relatief klein kennis-, data- en technologiebedrijf. Met de andere GreenV-bedrijven krijgen we er in één klap niet alleen een ongekend relatienetwerk bij, maar ook een enorme uitvoeringscapaciteit om concepten en testomgevingen bij klanten te plaatsen op locatie en op te schalen.” De juridische advisering en de onderhandelingen namens Green Simplicity alsmede de vastlegging van de afspraken in de contractsdocumentatie zijn in goed onderling contact met verkoper en koper uitgevoerd door La Gro Advocaten. Het transactieteam van LGGA bestond uit Pieter van den Oord, Wim van Meegdenburg en Anouk van Winden. Contact Voor vragen over fusies en overnames kunt u contact opnemen met Pieter van den Oord of een van onze andere specialisten van de sectie Ondernemingsrecht, team M&A. Zij staan u graag te woord.
La Gro Advocaat Anouk van Winden
Anouk van Winden
Advocaat
Geschillenregeling in kort geding
Van een aandeelhouder die het belang van de vennootschap schaadt, kan onder omstandigheden een overdracht van de aandelen worden gevorderd. De Rechtbank Amsterdam heeft op 10 februari 2022 in kort geding een vordering tot overdracht van aandelen toegewezen. Dit is een verstrekkende maatregel. In deze blog zal aan de hand van voornoemde uitspraak, de mogelijkheid tot het instellen van een vordering tot overdracht van aandelen in kort geding worden besproken. Geschillenregeling Op grond van artikel 2:336 lid 1 BW kunnen aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk ten minste een derde van het geplaatste kapitaal verschaffen, van een aandeelhouder die door zijn gedragingen het belang van de vennootschap zodanig schaadt of heeft geschaad dat het voortduren van zijn aandeelhouderschap in redelijk niet kan worden geduld, in rechte vorderen dat hij zijn aandelen overdraagt. Overdracht van aandelen in kort geding Feiten Op 10 februari 2022 heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam een vordering van een aandeelhouder tot overdracht van de aandelen van een medeaandeelhouder toegewezen. Twee aandeelhouders, die beiden vijftig procent van de aandelen hielden en tevens bestuurder waren, exploiteerden gezamenlijk een kinderopvang. Gedaagde is, als gevolg van een burn-out, tijdelijk teruggetreden als bestuurder van de vennootschap. Na het herstel heeft gedaagde gemeld graag terug te willen keren in de functie van bestuurder. Zowel haar medeaandeelhouder als de raad van toezicht hebben kenbaar gemaakt de wens van gedaagde niet te delen. Het personeel heeft aangegeven dat sinds gedaagde niet meer op de werkvloer aanwezig is er meer rust binnen het bedrijf is. Ook zou gedaagde volgens een lid van de raad van toezicht niet geschikt zijn voor de werkzaamheden die voorheen werden uitgevoerd. Gedaagde start een procedure bij de Ondernemingskamer en verzoekt om onderzoek naar het beleid en de gang van zaken. In reactie daarop heeft eiser, tevens aandeelhouder van de vennootschap, een kort geding gestart om gedaagde te bewegen tot overdracht van de aandelen. Kan een overdracht van aandelen in kort geding worden gevorderd? De voorzieningenrechter overweegt dat een patstelling tussen twee vijftig procent aandeelhouders kan worden doorbroken indien dit in het belang van de vennootschap is en indien het belang van de andere aandeelhouder dat vergt. Op korte termijn moeten besluiten worden genomen over substantiële investeringen en moet de jaarrekening worden vastgesteld. Daarmee is het spoedeisend belang gegeven. Vervolgens overweegt de voorzieningenrechter dat gedaagde zich schuldig heeft gemaakt aan wangedragingen die het belang van de vennootschap zodanig schaden dat het voortduren van het aandeelhouderschap in redelijkheid niet meer kan worden geduld. Gedaagde heeft een conflict met haar medeaandeelhouder, de raad van toezicht en andere personeelsleden. Haar handelswijze was uitsluitend gericht op haar terugkeer als statutair bestuurder. Hierbij is het belang van de vennootschap uit het oog verloren. Er is al met al sprake van een onhoudbare situatie die ingrijpen in kort geding rechtvaardigt. De voorzieningenrechter wijst de vordering tot overdracht van de aandelen door gedaagde aan eiser toe. Kritiek De geschillenregeling die Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek kent, is niet heel populair. Vaak wordt als nadeel gezien dat de regeling aanvangt bij de gewone rechtbank, terwijl de Ondernemingskamer veelal meer geschikt wordt geacht voor dergelijke geschillen. De Ondernemingskamer heeft momenteel niet de mogelijkheid om in eerste aanleg te beslissen tot uitstoting van een aandeelhouder. In de praktijk lijkt wel behoefte te bestaan aan die mogelijkheid. In 2019 is het Voorontwerp Wagevoe, dat ziet op aanpassing van de geschillenregeling, in consultatie gegaan.[1] Het wetsvoorstel beoogt de effectiviteit van de geschillenregeling te verbeteren. Het wetsvoorstel bevat geen mogelijkheid om een vordering tot uitstoting in eerste aanleg bij de Ondernemingskamer aanhangig te maken. Er is door diverse partijen kritiek geuit op het wetsvoorstel. De Minister voor Rechtsbescherming heeft aangekondigd het streven te hebben om het wetsvoorstel voor het einde van het jaar voor advies aanhangig te maken bij de Raad van State. Conclusie De mogelijkheid om bij de Ondernemingskamer een procedure aanhangig te maken waarin uitstoting wordt gevorderd bestaat voorlopig nog niet. Desalniettemin blijkt uit voorgaande dat er in kort geding wel mogelijkheden zijn om op een efficiënte wijze een aandeelhoudersgeschil op te lossen. Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen over dit onderwerp of uw situatie? Neem dan contact op met Anouk van Winden.   Zie uitspraak: Rechtbank Amsterdam 10 februari 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:645. [1] Voorontwerp Memorie van Toelichting Wagevoe, zie: link