aanbesteding

Aanbestedingsrecht

Het team aanbestedingsrecht bestaat uit ervaren aanbestedingsadvocaten. Het team biedt diepgaande expertise rondom alle onderdelen van het aanbestedingsproces. Van het begin tot het einde van de procedure en ook gedurende de uitvoering van een opdracht. Het team treedt op voor opdrachtgevers en opdrachtnemers en begrijpt de complexiteit van aanbestedingsprocedures. Het team biedt juridisch advies dat is afgestemd op de specifieke behoeften van onze cliënten.

Het team begeleidt complexe en/of politiek gevoelige aanbestedingsprocedures van begin tot eind. We adviseren over de inrichting van de aanbesteding, stellen aanbestedingsdocumenten inclusief de contracten op, kijken mee bij het beantwoorden van vragen van inschrijvers, bieden begeleiding bij bezwaren door inschrijvers en stellen de gunningsbrieven op. Daarnaast adviseren we aanbestedende diensten bij het helder formuleren van inkoop- en aanbestedingsbeleid, over de toepassing en naleving van het beleid.  Verder adviseren we aanbestedende diensten met betrekking tot de rechtmatigheid van bestedingen.  

Formeel geen Aanbestedingsrecht, maar wel verwant. We helpen u bij initiatieven voor gronduitgifte en discussies met overheden over het Didam-arrest. Dat arrest gaat over het openbaar uitzetten van onroerende zaken door de overheid als grondeigenaar, maar ook voor aanverwante kwesties als erfpacht en verhuur.  
Wij staan klaar om onze cliënten van strategisch juridisch advies te voorzien op het gebied van de begeleiding van aanbestedingsprocedures, het opstellen en/of toetsen van aanbestedingsdocumenten, het beoordelen van inschrijvingen, het voeren van bezwaarprocedures en het eventueel procederen bij de rechter (Raad van Arbitrage, burgerlijke rechter en de Commissie van Aanbestedingsexperts). Dankzij onze ruime ervaring aan zowel de opdrachtgevers als de opdrachtnemers kant, kunnen wij u optimaal adviseren. 

Dankzij onze diepgaande kennis en begrip van zowel nationale als Europese aanbestedingsregelgeving, kunnen wij ervoor zorgen dat onze cliënten (blijven) voldoen aan wet- en regelgeving en risico’s minimaliseren. Wij streven ernaar om praktische oplossingen te bieden die de zakelijke doelstellingen van onze cliënten ondersteunen, terwijl we tegelijkertijd juridische integriteit waarborgen.  

Bij een aanbesteding spelen zaken als staatssteun en mededinging vaak een rol. Daarom werken wij nauw samen met collega’s met andere specialisaties. Door te werken in multidisciplinaire teams, kunnen wij cliënten over alle aspecten en in elke fase van de aanbesteding adviseren en bijstaan. 

Hiervoor kunt u bij ons terecht

Wij begeleiden de hele aanbesteding, zodat u de zekerheid heeft dat de procedure correct en soepel verlopen. We adviseren over de inrichting van de aanbesteding, kijken mee bij het beantwoorden van vragen van inschrijvers  en begeleiden bij het opstellen van contracten met  inschrijvers. 

Uiteraard helpen wij ook om zicht te krijgen in de juridische kaders van uitzonderingen op een aanbestedingsplicht. Bijvoorbeeld als u samenwerkt met andere gemeenten, werkt volgens een in-house constructie of een partij het alleenrecht wil geven om voor uw organisatie te werken. 

 

Als tegen u als aanbestedende dienst een procedure wordt aangespannen staan wij u bij. Dat kan een kort geding procedure zijn, maar ook een bodemprocedure of een klacht bij de Commissie van Aanbestedingsexperts. 

Daarnaast helpen wij inschrijvers die menen dat een onjuiste gunning heeft plaatsgevonden. Samen brengen wij in kaart of een gunning rechtmatig is gegaan en welke vervolgstappen u mogelijk kunt nemen. 

Indien gewenst kan ons Team Aanbesteding uw aanbestedingsdocumenten toetsen op relevante wet- en regelgeving. WZijn de voorwaarden van de aanbesteding objectief, proportioneel en transparant, zijn de geschiktheids- en gunningcriteria eenduidig en helder geformuleerd en voldoet de aanbesteding aan de Aanbestedingswet en Gids Proportionaliteit. 

Ook adviseren wij aanbestedende diensten bij het helder formuleren van inkoop- en aanbestedingsbeleid en over toepassing en naleving van het beleid.   

Bel: 0172-503 250