Ontwerp zonder titel (25)

Healthcare & Life Sciences

De sector Health & Life Sciences is een veelomvattende en dynamische sector. Nieuwe wet- en regelgeving zorgen voor nieuwe uitdagingen, maar ook technische innovaties en ICT-projecten roepen veelal complexe vraagstukken op, bijvoorbeeld rondom privacy. Naast wet- en regelgeving over de organisatie van zorginstellingen, zorginkoop, privacy en toezicht, gelden er ook strenge regels voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg.

Het Healthcare & Life Sciences team adviseert, treedt op als sparringpartner en procedeert op alle vlakken waar een organisatie of bedrijf gericht op de zorg of life sciences mee te maken heeft. Denk hierbij aan zaken omtrent grensoverschrijdende farmaceutische octrooien/ABC-zaken, regelgeving en andere onderwerpen, waaronder handelsvergunningen, klinische studies, mededingingskwesties, gezondheidszorg, aanbestedingen, databescherming, onroerend goed , productaansprakelijkheid en begeleiding bij trajecten bij toezichthouders (IGJ, NZA).   

Het team is een multidisciplinaire sector groep en bestaat uit verschillende zeer gespecialiseerde partners en medewerkers met uitgebreide ervaring in de Healthcare & Life Sciences sector. De geïntegreerde expertise van ons Healthcare & Life Sciences team zorgt ervoor dat veel farmaceutische bedrijven voor La Gro kiezen.

Uw specialist
Marleen van den Horst

Advocaat

Hiervoor kunt u bij ons terecht

 • de Wet medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO)
 • European Clinical Trial Regulation (ECTR)
 • de toetsing en procedures van medisch wetenschappelijk onderzoek bij METC’s en de CCMO
 • het opstellen van clinical trial agreements, consortium agreements en overige contracten
 • patiëntenrechten
 • de geneeskundige behandelrelatie (Wgbo, goed hulpverlenerschap, informed consent, inzage medisch dossier, geheimhouding etc.)
 • de Wet publieke gezondheidszorg
 • de Wet BIG
 • de Wet zorg en dwang
 • de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
 • (her)registratie en titelbescherming van beroepsbeoefenaren
 • bevoegdheden/voorbehouden handelingen
 • de IGJ
 • de NZA, ACM
 • het College sanering zorginstellingen
 • het OM
 • de Wtza / AWtza
 • de Wet marktordening gezondheidszorg
 • de Zorgverzekeringswet
 • de Wet langdurige zorg
 • de Wet maatschappelijke ondersteuning
 • de Jeugdwet
 • indicatiestellingen, pgb’s, natura-/restitutiepolissen
 • tariefregulering en prestaties
 • de Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz)
 • het tuchtrecht (wet BIG)
 • het klachtrecht
 • incidenten, complicaties en calamiteiten
 • Europese en Nederlandse wet- en regelgeving rondom geneesmiddelen en medische hulpmiddelen
 • vergunningsstelsels (bereiding/fabricage, distributie, markttoelating)
 • voorschrijven en ter hand stellen van geneesmiddelen
 • reclame en gunstbetoon
 • prijsstelling, vergoeding en financiering
 • Medical Devices Regulation
 • de Wet op de medische hulpmiddelen
 • de Geneesmiddelenwet
 • procedures bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) of het Europees Medicijn Agentschap (EMA)
 • healthcare governance
 • de positie van de RvB, RvT/RvC
 • medezeggenschap van cliëntenraden (Wmcz)
 • medische staf
 • de Governancecode zorg
 • disfunctionerende medische specialisten
 • arbeidsvoorwaarden medisch specialisten (AMS)
 • opstellen van samenwerkingsovereenkomsten o.a. tussen MSB’s en ziekenhuizen
 • ontslagtrajecten
 • arbeidsrechtelijke aspecten rondom (complexe) reorganisaties, fusies en overnames
 • medezeggenschap van ondernemingsraden
 • arbeidsvoorwaarden en cao’s
 • zorgcontractering
 • medische aansprakelijkheid van beroepsbeoefenaren en/of zorgaanbieders
 • privacy (AVG, uAVG)
 • handhaving en toezicht van de Autoriteit Persoonsgegevens
 • intellectueel eigendomsrecht
 • ICT-recht
 • (zorg)fusies en overnames
 • jaarrekening en verslaglegging
 • corporate governance
 • (bestuurders)aansprakelijkheid
 • het aangaan of beëindigen van samenwerkingsverbanden
 • het oprichten van ondernemingen
 • (selectief) inkoopbeleid
 • aanbestedingen
 • het opstellen van contracten
 • het kartelverbod
 • economische machtsposities
 • aanmerkelijke marktmacht
 • toezicht van de ACM

La Gro’s, having been bolstered by the arrival of Marleen van den Horst, advises on a range of clinical trial, competition, and healthcare procurement program related mandates
Legal 500, Healthcare and Life Sciences (2024 Edition)
Bel: 0172-503 250