Ontwerp zonder titel (19)

ESG

Environment, Social and Governance

ESG is een cruciaal aandachtspunt voor ondernemers, NGO’s, (lokale) overheden, aandeelhouders, belanghebbenden, financiers en verzekeraars. De verwachtingen in dit dynamische landschap zijn bijzonder hoog en de ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Het is daarom van belang op de hoogte te blijven en te begrijpen wat de ESG-risico’s zijn en waar de kansen voor uw organisatie liggen. Vanuit ESG perspectief draait succesvol ondernemen niet langer om kortetermijnwinst maar om langetermijnwaardecreatie. Wie nu vooruitdenkt, zal hier later financieel en bedrijfseconomisch de vruchten van plukken.

Ons multidisciplinair ESG-team navigeert cliënten uit diverse sectoren door de verschillende ESG-thema’s en het bijbehorend juridische kader. Het team combineert juridische en commerciële deskundigheid en maatschappelijke betrokkenheid om ondernemingen en organisaties te helpen waarde te genereren via hun ESG-strategie, -beleid en (langetermijn) duurzaamheidsdoelstellingen.

Onze services bestaan uit het geven van boardroomadvies tot het implementeren van beleid en specifieke projecten.

Hiervoor kunt u bij ons terecht

In samenwerking met ketenpartners helpen onze specialisten bedrijven bij het naleven van de rapportage- en openbaarmakingsverplichtingen met betrekking tot ESG-informatie (non-financial reporting) een en ander in het kader van bestaande en toekomstige Europese en nationale wet- en regelgeving (o.a. CSRD).

Deze dienstverlening omvat onder meer het adviseren over de relevante rapportagestandaarden en -richtlijnen, het verstrekken van juridisch advies over openbaarmakingsverklaringen en de behandeling van claims. Het belang van heldere en eenduidige verslaggeving wordt daarbij ondertekend.

 

Meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met Mathijs Arts

In samenwerking met ons M&A-team voeren wij juridische due diligence uit op het gebied van ESG binnen uw eigen supply chain of bij doelwitvennootschappen in het kader van fusies, overnames, joint ventures en andere investeringen. Dit onderzoek is er specifiek op gericht om potentiële ESG-risico’s te identificeren maar ook om te beoordelen waar de kansen liggen op verbetering en voor de langetermijnwaardecreatie.

Een dergelijk onderzoek kan onder meer bestaan uit het beoordelen van het duurzaamheidsbeleid, de bestaande en toekomstige rapportageverplichtingen, milieu- en sociale vergunningen, arbeidspraktijken en veilige werkomgeving, productaansprakelijkheid, reputatierisico’s en kwetsbaarheden binnen de supply chain.

Meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met Mathijs Arts.

Onze specialisten adviseren bedrijven en organisaties over de inrichting van hun bestuursmodel, intern toezicht en medezeggenschap van derden zoals cliënten, patiënten, werknemers etc. Daarbij is oog voor het prioriteren van ESG-onderwerpen en duurzame ontwikkelingsdoelen op de bestuurlijke agenda.

Bij de advisering kijken onze specialisten naar best practices uit de praktijk en de richtlijnen van de bestaande governance codes. Onze specialisten leggen de afspraken in dit kader vast in reglementen of overeenkomsten en werken samen met ketenpartners voor het borgen van de afspraken in statuten.
Wij adviseren daarbij organisaties en ondernemingen voorts over het omgaan met verschillende stakeholders, zoals investeerders/aandeelhouders, NGO’s, lokale gemeenschappen, overheidsinstanties en werknemers met betrekking tot ESG-kwesties. Deze advisering omvat onder meer het ontwikkelen van communicatiestrategieën, onderhandelen met stakeholders en het omgaan met potentiële conflicten.

Meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met Michelle Collins.

Vanwege het steeds toenemende belang van duurzaamheid neemt misbruik van duurzaamheidsreferenties toe. Het overdrijven van die duurzaamheidsreferenties kan leiden tot greenwashing en is onder omstandigheden een onrechtmatige wijze van het aantrekken van klanten of investeerders of het oppoetsen van de reputatie.

Niet alleen toezichthouders zoals ACM en AFM zijn actief met het opsporen en bestrijden van greenwashing ook binnen de civiele rechtspraktijk wordt steeds vaker geprocedeerd over vermeende en/of overdreven duurzaamheidsreferenties.

De leden van ons ESG-team adviseren organisaties niet alleen over hun beleid en rapportage maar ook over geoorloofd refereren aan het beleid, het procederen over greenwashing en bescherming van consument- en investeerder tegen onrechtmatig handelen.

Meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met Patrycja Chelmiak.

Binnen het bestuursrecht adviseren de leden van het ESG-team over vergunningen, handhaving, subsidies, stimuleringsmaatregelen en andere overheidsregelingen op het gebied van met name milieu en duurzaamheid.

Deze advisering kan onder meer bestaan uit het identificeren van subsidiemogelijkheden en vergunningsverplichtingen, indienen van subsidie-/vergunningaanvragen, het begeleiden van subsidie-/vergunningsprocedures en het treffen van of verweren tegen handhavingsacties omvatten.
Bovendien adviseert of team lokale overheden bij het borgen van hun duurzaamheidsbeleid bij verstrekking van vergunningen en subsidies.

Meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met Cato Blankenstein.

De vastgoedmarkt is sterk gereguleerd. Niet alleen voor wat betreft verhuur maar ook voor wat betreft de verduurzaming van de bebouwde omgeving. Bedrijfsonroerend goed is onderhevig aan diverse energievereisten en verduurzamingsdoelstellingen.
Onze advocaten adviseren eigenaren en gebruikers over de verschillende verplichtingen en verdeling hiervan. Afdwingen van rechten en bevoegdheden in het kader van genoemde verplichtingen is niet zelden een bodem van onrust of zelfs geschillen waarbinnen onze specialisten een belangrijke rol vervullen.

Kennis van certificering is key voor goed advies of het nu LEED, BREEAM of NABERS betreft, als lid van de Dutch Green Building Council, kennen onze specialisten de verschillende aandachtspunten en specifieke criteria/ vereisten.

Meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met Coen Verhaegh.

Binnen het arbeidsrecht wordt al gesproken van ‘groene arbeidsvoorwaarden’ waarmee de werkgever middels zijn arbeidsvoorwaarden probeert niet alleen de eigen uitstoot maar ook de persoonlijke uitstoot van zijn personeel te verminderen.

Binnen het ESG-team is kennis van de wijze waarop arbeidsvoorwaarden maar ook allerhande andere contracten ‘vergroent’ kunnen worden en waar de grenzen van de mogelijkheden liggen.

Steeds vaker wordt naast een contractuele relatie het gezamenlijke beleid om de uitstoot van betrokken partijen te verminderen en om CO2-doelstellingen te behalen vastgelegd in bindende afspraken of verstrekkende intenties.

Meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met Michelle Collins.

Wat is ESG?

ESG staat voor Environmental, Social en Governance. ESG is een rating die bedrijven krijgen op de drie centrale factoren van duurzaamheid en is een onderdeel van de waardering van bedrijven en van belang voor het meten van de duurzaamheid van een belegging.

Duurzaamheid in het kader van ESG bestaat naast de milieucriteria als gevolg van klimaatverandering, energietransitie en biodiversiteit uit aspecten gelegen binnen de noemers ‘maatschappij’ en ‘governance’.

De ESG winnen aan belang en worden steeds vaker meegenomen door investeerders, contractspartijen en ook werknemers bij hun keuze met welke partij zij in zee gaan.

Environment: De milieucriteria bepalen in hoeverre een bedrijf bijdraagt aan het oplossen van de milieu-uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd, zoals gas-emissies, watervervuiling en bijvoorbeeld ontbossing. Het Parijs-akkoord, de Europese doelstellingen en een emissievrije economie zijn hierbij uitgangspunten.

Social: Het sociale aspect gaat er onder meer over hoe het bedrijf zijn werknemers behandelt, d.w.z. het beheer van menselijk kapitaal binnen de organisatie. Onderwerpen als kansen, gelijkheid (loonkloof), diversiteit & inclusie, arbeidsomstandigheden en een veilige werkomgeving zijn belangrijke elementen.

Governance: Vanuit governance aspecten wordt gekeken hoe een bedrijf financieel en beleidsmatig wordt gerund. Belangrijke elementen in dit verband zijn toplonen, belastingen en aanverwant beleid, corruptiepreventie, omkoping en fraude en financiële structuur. Ook bestaat er aandacht voor de positie van de organisatie binnen de maatschappij en diens betrokkenheid bij politiek en samenleving.

Bel: 0172-503 250